Project

Nieuwe natuurtypologie integreren

De Metanatuurplanner maakt net als de kostenmodule van het LEI nog gebruik van ouide natuurdoeltypen (NDT). Met de komst van de SNL en de bijbehorende beheertypen is het tijd om de typologie te updaten. Dat betekent dat de basiskaarten en daaraan gekoppelde parameters moeten worden omgezet en er kosten aan de beheertypen moeten worden gekoppeld.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Hiervoor is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig van modellen, graadmeters en data.
Het instrumentarium moet geschikt zijn voor beantwoording van ad hoc vragen (zoals ‘doorrekening verkiezingsprogramma’s) en meer uitgebreide verkenningen. Bovendien moet het ‘credible’ (wetenschappelijk geloofwaardig), ‘salient’ (wetenschappelijk en beleidsmatig nuttig)  en ‘legitimate’ (maatschappelijk en beleidsmatig relevant) zijn.

Wil het instrumentarium in de toekomst ook geschikt zijn voor beleidsevaluaties van de ecologische hoofdstructuur (EHS) zullen de MetaNatuurplanner en de LEI-kostendatabase aangepast moeten aan de huidige typologie van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

Doel van dit project is het instrumentarium geschikt maken voor de gebruikte typologie van het nieuwe SNL.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013 zijn:
  • Verzamelen vereisten Meta Natuurplanner en Kadernota Duurzame Bereikbaarheid
  • Verzamelen gegevens uit SNL
  • Maken vertaling tussen Natuurdoeltypen en SNL
  • Vergelijken soortenlijst SNL en Meta Natuurplanner
  • Koppeling SNL aan Meta Natuurplanner en Kadernota Duurzame Bereikbaarheid;
  • Rapporteren..
Het project loopt verder in 2014.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:
  • Overzicht aantal soorten uit MetaNatuurplanner per SNL type.
  • Kosten per SNL-type
  • Draagkrachten voor soorten per SNL-type
  • Rapport met methode, nieuwe parameters en testrun

Deliverables

WOt-interne notitie (of technical report)