Project

Nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen

Er is behoefte aan ondersteunend onderzoek ten behoeve van NVWA. Voor (fop)spenen is er een EU richtlijn (93/11/EEG) waarin de mate van het vrijkomen van nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen vanuit spenen en fopspenen is geregeld. De migratie van deze verbindingen vanuit een speekselsimulant mag niet boven de limiet komen. Voor ballonnen is er vanaf 2006 een Nederlandse beleidsregel en binnenkort een EU richtlijn (speelgoed) waarin de mate van het vrijkomen van nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen vanuit ballonen is geregeld. De migratie van deze verbindingen vanuit een speekselsimulant mag niet boven de limiet komen. De limieten voor ballonen zijn gelijk aan die voor (fop)spenen.

Doelstelling

In dit project wordt ondersteunend productveiligheidsonderzoek uitgevoerd voor de handhaving van het Warenwetbesluit speelgoed, de Beleidsregel VWS in verband met Warenwetbesluit speelgoed en signaleringsonderzoek.

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Marktonderzoek ballonnen: Uit voorgaande marktonderzoeken bleek dat het nalevingsniveau beneden 50% is. Een vervolg marktonderzoek is daarom noodzakelijk.
  • Marktonderzoek rubberen handschoenen: Nitrosaminen in rubberen handschoenen leiden tot gezondheidsrisico’s bij frequent beroepsgebruik. De NVWA streeft naar regulering via afspraken met de branche. 
  • Ringonderzoek ballonnen: In 2012 zal de NVWA wederom een ringonderzoek organiseren. RIKILT voert hiervoor de heterogeniteitstest uit en participeert zelf ook. 
  • Revisie EN 12868: EN 12868 is de methode voor de bepaling van de afgifte van nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen uit (fop)spenen, maar wordt ook gebruikt voor het testen van speelgoed. Deze methode is momenteel in revisie.

Resultaten

Marktonderzoek ballonnen

Er zijn in 2012 geen monsters in het kader van het marktonderzoek afgenomen.

Ringonderzoek ballonnen

Voor het ringonderzoek zijn nitrosamines in ballonnenmonsters aangemaakt. drie homogeniteitstesten zijn uitgevoerd door tien monsters in duplo te onderzoeken. Uit onderzoek van de eerste batch bleek dat de monsters geen nitrosaminen bevatten. De tweede batch bleek niet homogeen te zijn. Op basis van resultaten uit 2011 is een nieuwe set ballonnen geselecteerd. Deze monsters zijn in orde bevonden . De voor 2012 geplande ringtest zal doorgeschoven worden naar 2013.

Methode-ontwikkeling

In 2012 is de methode uitgebreid met gelabelde interne standaarden waardoor met name het kwantitatieve aspect nauwkeuriger is geworden. Voorheen werden alle nitrosaminen gecorrigeerd voor NDiPA. Deze nitrosamine heeft een retentietijd midden in het chromatogram en is niet representatief voor vroeg en laat eluerende componenten, zoals NMDA en NDBA. Voor een groot aantal nitrosaminen zijn gelabelde standaarden beschikbaar. Deze zijn in 2012 geïmplementeerd in de reguliere analysemethode. Door gebruik van een GCxGC methode, kunnen label en native component van elkaar gescheiden worden. 

Revisie EN 12868

Er is nog steeds geen overeenstemming met betrekking tot een aantal punten in de norm, vooral over het gebruik van de meetapparatuur. expirimenten die uitgevoerd zijn om het ontstaan van nitrosaminen uit secundaire amines in kaart te brengen werden besproken. Bij de uitgevoerde experimenten werd een bekende hoeveelheid van secundaire amines aan speekselimulant toegevoegd. Deze porties zijn behandeld volgende de standaard procedure, maar een aantal parameters werd gevarieerd. Bestudeerd is de invloed van concentratie en rectietijd.

Werkwijze

Activiteiten in 2013 zijn:

  • Marktonderzoek ballonnen: er zal in 2013 een survey worden uitgevoerd (100 ballonnen en/of handschoenen).
  • Ringonderzoek ballonnen: heterogeniteitstesten zullen worden uitgevoerd.
  • Revisie EN 12868: op Ad hoc basis zal de expertise ingezet worden.
  • Afronden onderzoek nitroseerbaarheid precursors.

Publicaties