Project

Omgaan met groene burgerinitiatieven

Dit project is een deelonderzoek bij het PBL-project "Evaluatie Natuurpact". Het doel van dit project is inzicht verwerven in de verwachtingen, werking en (potentiele) effecten van provinciale beleidsstrategieën voor het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, i.e. het bevorderen van groene burgerinitiatieven.

Daartoe wordt eerst een conceptueel kader ontwikkeld, met ambities, rollen en instrumenten. Dmv case studies worden huidige rollen en instrumenten geïnventariseerd en het conceptueel kader verder geconcretiseerd. Op basis hiervan worden aangrijpingspunten voor beleid geformuleerd voor het faciliteren van burgerinitiatieven. Daarnaast dient het conceptueel kader als startpunt voor de ontwikkeling van een concrete evaluatiemethodiek rondom maatschappelijke betrokkenheid. De ontwikkeling van de evaluatiemethodiek zelf valt buiten het project. Het project levert input voor de Evaluatie Natuurpact / Kernteam PBL tbv de rapportage in 2016.

Publicaties