Project

Omvang schakels voor vitale agro-ketens

Door allerlei ontwikkelingen in markt en beleid neemt het aantal bedrijven in de primaire landbouw al decennia sterk af. In het verleden bleef de totale productie min of meer constant. Voor de toekomst is het niet ondenkbaar dat naast het aantal bedrijven ook de productie op primaire bedrijven zal dalen. Of en in hoeverre het succes en de omvang van andere schakels in de verschillende agroclusters door een eventuele krimp in de primaire productie zullen worden geraakt, is nog onduidelijk. Bij het Ministerie van LNV bestaat behoefte aan inzicht in de gevolgen van verandering in de primaire productie op de rest van de agroclusters.  

Gevolgen

Er is behoefte aan een gevoeligheidsanalyse rond de omvang van schakels in agroketens en de effecten op het cluster die daarbij (kunnen) optreden. Meer in het bijzonder: leidt een inkrimping (groei) van de primaire sector tot een evenredige krimp (groei) van andere schakels in een keten, of juist tot ernstige verstoringen in een keten omdat schakels weg dreigen te vallen? Heeft krimp (groei) in een deelsector effecten in andere deelsectoren? Wat zijn de effecten van veranderingen in omvang op werkgelegenheid, innovatief vermogen en het vermogen om andere investeringen rond bijv. klimaat en duurzaamheid?

 

Publicaties