Project

Onafhankelijke bemonstering vaste mest

Bij de afvoer van vaste mest bestaat het risico op fraude met bemonstering. Dit risico kan  verminderd  worden door de bemonstering alleen door onafhankelijke geaccrediteerde organisaties te laten uitvoeren. Daarom heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken in de brieven aan de Tweede Kamer van 20 november 2014 en 13 oktober 2015 aangekondigd dat er toegewerkt zal worden naar onafhankelijke monsterneming van vaste mest. Dit project brengt de kosten van onafhankelijke monsterneming in beeld voor de dikke fractie van varkens- en rundveemest voor zes verschillende opties.

In het kader van de mestwetgeving wordt de mest van elk transport bemonsterd, zodat bekend is hoeveel stikstof en fosfaat via de mest wordt aangevoerd dan wel afgevoerd. In de huidige situatie wordt de bemonstering uitgevoerd door de transporteur. Bij vaste mest kan dit leiden tot onjuiste bemonsteringen, omdat vaste mest minder homogeen van samenstelling is dan drijfmest. In het 5e Nitraat Actie Programma heeft Nederland toegezegd dat er een bemonsteringssystematiek zal worden ontwikkeld om het aantal foutieve bemonsteringen te minimaliseren.

 

Het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR gevraagd de kosten van de nieuwe bemonsteringssystematiek voor vaste mest in kaart te brengen. Op basis van de analyse van de individuele mesttransporten van dikke fractie in combinatie met de verwachte kosten van de verschillende opties binnen de nieuwe bemonsteringssystematiek nemen de kosten van bemonstering voor de sector naar schatting toe met circa 2 mln. euro per jaar. Daarbij is aangenomen dat ondernemers kiezen voor de goedkoopste methode op basis van de gegeven inschatting van de kosten van de verschillende opties voor bemonstering en de logistieke situatie en aantallen transporten van dikke fractie van 2015. In dat geval zullen de ondernemers kiezen voor een variant waarin zo veel mogelijk met geautomatiseerde vrachtbemonstering wordt gewerkt, in combinatie met handmatige bemonstering per partij vlak voor afvoer.

 

Gemiddeld bedragen de kosten van de systematiek voor onafhankelijke bemonstering van dikke fractie voor bedrijven die dikke fractie van rundvee- of varkensdrijfmest afvoeren respectievelijk 460 en 975 euro per bedrijf per jaar uitgaande van de goedkoopste optie met zoveel mogelijk geautomatiseerde vrachtbemonstering in combinatie met bemonstering per partij vlak voor afvoer. De administratieve lasten nemen bij invoering van de systematiek toe met circa 0,5 mln. euro per jaar.

 

De schatting van de kosten moet gezien worden als een globale indicatie, aangezien het een nieuwe bemonsteringssystematiek betreft die nog niet in de praktijk is gerealiseerd.

Publicaties