Project

Onderbouwing emissiereducerende technieken glastuinbouw

Bij de toepassing van zuiveringstechnieken, en met name oxidatietechnieken, bestaat er een risico dat er afbraakproducten ontstaan die schadelijk zijn voor waterorganismen. De omvang van dit risico moet verder in kaart worden gebracht en er dient onderzocht te worden hoe dit risico beperkt kan worden.

Doelstellingen project

Bepalen omvang risico op ecotoxische afbraakproducten die vrijkomen bij zuiveringstechnieken, en bepalen maatregelen ter beperking van dit risico.

Aanpak en tijdspad

  • Er worden ecotoxicologische biotoetsen uitgevoerd met influent en effluent water afkomstig van de zuiveringtechnieken die onder studie zijn in het onderzoek binnen de PPS Glastuinbouw Waterproof. In 2012 gaat het om O3, H2O2-UV (lage druk en hoge druk) en Electrochemische Flocculatie. In 2013 zal(zullen) op basis van de resultaten van 2012 de meest belovende techniek(en) geoptimaliseerd worden, en worden nieuwe kansrijke technieken geselecteerd. Voor de technieken die in 2013 onder studie zijn, wordt voor een selectie van gewasbeschermingsmiddelen uitgezocht of, en in welke mate er ecotoxische reststoffen ontstaan.
  • Indien er bij bepaalde technieken schadelijke afbraakproducten ontstaan wordt met de technologieleveranciers en zuiveringstechnologen (KWR, Wetsus, TNO) besproken hoe de vorming van deze stoffen kan worden voorkomen of hoe de stoffen zijn weg te vangen (actief kool bijvoorbeeld).
  • Het advies van de technologieleveranciers wordt getest in een aangepaste proefopstelling waarbij influent en effluent water ecotoxisch getest wordt.

Resultaten (beoogd)

  • Voor ca. 10 gewasbeschermingsmiddelen is het risico bekend op ontstaan van ecotoxicologisch schadelijke reststoffen bij de zuiveringstechnieken die onder studie zijn 
  • Zuiveringstechnieken zijn (indien nodig) aangepast op het voorkomen van schadelijke reststoffen en daarop op semi-praktijkschaal getest