Project

Ondernemers, Topsectoren en Leefomgeving

Het kabinet zet in op bevordering van het verdienvermogen van het bedrijfsleven en innovatie door het bedrijfsleven ten behoeve van een evenwichtiger en toekomstbestendiger economische groei. Dit gebeurt via een integraal beleid gericht op economische topsectoren en een gebiedsgericht beleid gericht op sterke economische clusters. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat in Nederland in samenwerking tussen ondernemers, onderzoek en overheden (gouden driehoek) via onder meer het opstellen van gezamenlijke agenda's en innovatiecontracten, een betere aansluiting van onderwijs en onderzoek op de wensen van het bedrijfsleven en investeringen in bereikbaarheid. Ruimte voor ondernemen wordt centraal gesteld.

Het kabinet benadrukt ook in de Agenda Duurzaamheid het belang van groene groei van de economie. Bij Groene groei neemt de levensstandaard toe zonder dat daarbij ingeteerd wordt op onze natuurlijke hulpbronnen en ze dus beschikbaar blijven voor toekomstige groei. Voor het realiseren van groene groei is duurzaam ondernemerschap cruciaal. VNO-NCW en MKB Nederland noemen duurzaam ondernemerschap een zakelijke must. Duurzaam ondernemerschap prikkelt de innovatiekracht van bedrijven en draagt daardoor bij aan het toekomstig verdienvermogen van de economie. Ondernemers hebben diverse motieven om te investeren in de groene leefomgeving. Efficiënt gebruik van grondstoffen, hergebruik / herbestemming en user inspired design worden economisch steeds interessanter. Bedrijven zijn bovendien in toenemende mate uit op lange termijn relaties met de omgeving en zijn zich meer en meer bewust van het maatschappelijk krachtenveld waarbinnen ze opereren.

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur en regio onderneemt DGNR diverse activiteiten om de relatie tussen groei en groen te versterken, zoals het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving voor groene groei, procesondersteuning en inzet van onderzoeksmiddelen en zo duurzaam ondernemerschap te bevorderen. Het sluit hierbij nadrukkelijk aan bij de initiatieven en wensen van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast houdt DGNR verantwoordelijkheid voor het borgen van publieke belangen (vastgelegd in internationale verplichtingen) op het gebied van natuur en biodiversiteit.

Publicaties