Project

Onderzoek antibiotica

Antibioticumgebruik in de veehouderij draagt bij aan antibioticumresistentie en dient daarom gecontroleerd en waar mogelijk beperkt te worden middels passende instrumenten. Binnen dit project worden nieuwe innovatieve methoden van onderzoek ontwikkeld. De bruikbaarheid van de analyse van veren, mest en haren wordt geëvalueerd om antibioticumgebruik aan te tonen en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van snelle on-site testen.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van methodes en monitoringsstrategieën ter verbetering van de controle en handhaving op antibioticumgebruik. Daarnaast richt het project zich op de beantwoording van specifieke onderzoeksvragen gerelateerd aan het gebruik van antibiotica en de handhaving van antibioticumgebruik.

Werkwijze

Het onderzoek is verdeeld in vier delen:
1. Effectieve monitoringsstrategieën
2. Snelle en on-site analyses
3. Beheersing en risico-inschatting chlooramfenicolproblematiek
4. Relatie antibioticaresiduen en resistentie

Projectresultaat

De uiteindelijke resultaten van dit project worden geïmplementeerd in het routinematige onderzoek van NVWA VVLab en/of in het WOT-monsteronderzoek op WFSR of dienen ter advisering van beleidsmakers bij EZ.

Publicaties