Project

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een geïntegreerde natuurmonitoring op landelijk- en gebiedsniveau die voldoet aan de EU

Het Ministerie van EZ is eindverantwoordelijk voor de EU rapportages op grond van artikel 12 van de VR en artikel 17 van de HR. Samen met de provincies vertegenwoordigd door BIJ12 dient de komende jaren een samenghangende monitoringsysteem te worden ontworpen en geraliseerd (2014-2017) , waarmee ondermeer aan desbetreffend rapportageverplichtingen kan worden voldaan. Dit project levert hieroe een bijdrage.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  1. Toetsen van de mogelijkheid om met de monitoringgegevens uit de “Werkwijze” een beoordeling uit te voeren van ‘staat van instandhouding’ van habitattypen conform de voorschriften van de EC.
  2. Toetsen van de mogelijkheid om de landelijke monitoring (NEM) te integreren met de gebiedsgerichte monitoring volgens de “Werkwijze” t.b.v. de landelijke beoordelingen (VR artikel 12 en HR artikel 17) én de beoordelingen op gebiedsniveau (Natura 2000-gebieden => beheerplannen en SDF’s).
  3. Bewerken van de informatie uit de EU rapportages over de periode 2007-2012 (VR artikel 12 en HR artikel 17) tot begrijpelijke informatie voor provinciale bestuurders en ambtenaren.

Deliverables

De resultaten van dit project worden verwerkt in notities die door BIJ12 en EZ worden gebruikt bij het ontwerp van een samenhangend monitoringsysteem voor landelijke en gebiedsgerichte ecologische monitoring. Dit betreft een notitie over de mogelijkheid om met monitoringgegevens uit de “Werkwijze”de staat van instandhouding van habitattypen te beoordelen en een notitie over de mogelijkheid om de landelijke monitoring (NEM) te integreren met de gebiedsmonitoring (SNL). De resultaten worden uiteindelijk ook verwerkt in een eindrapport.

Er zal een speciale uitgave (rapportage) worden gemaakt voor de provincies waarin de informatie uit de EU rapportages over de periode 2007-2012 op een begrijpelijke en overzichtelijke manier wordt gepresenteerd. In samenwerking met BIJ12 zal (liefst met provinciale ambtenaren) geëvalueerd worden in hoeverre een dergelijke rapportage ook daadwerkelijk bijdraagt aan het provinciale natuurbeleid (om te sturen, leren, controleren etc.).

Publicaties