Project

Ontsluiten bosreservaten voor beleid

Tussen 1983 en 2000 is door de Nederlandse overheid veel geïnvesteerd in de instelling en inventarisatie van 60 bosreservaten, verdeeld over alle bosgroeiplaatsen. Hierdoor is een uniek netwerk opgebouwd van bossen waarin enkele decennia geen beheer meer heeft plaatsgevonden en effecten van natuurlijke ontwikkeling zichtbaar worden. Het onderzoeksprogramma heeft een database opgeleverd (gekoppeld aan GIS) waarin inventariesatiegegevens van bodem, humus, vegetatie en bosstructuur zijn opgeslagen. Al deze kenmerken zijn tenminste 1 keer en in circa 20 reservaten twee of drie keer opgenomen. Daarnaast zijn specifiek luchtfotos van de bosreservaten gemaakt.

De database en software om berekeningen te doen over trends in groei en soortensamenstelling, zijn samen met alle rapportages die uit het programma voor bosreservaten zijn voortgekomen, van onschatbare waarde voor het Nederlandse natuurbeleid, de bosbouwsector en het groene onderwijs. Om voor deze doelgroepen alle gegevens toegankelijk te maken is een project opgestart waarin de afspraken met de beheerders van de bosreservaten zullen worden herbevestigd zodat continuiteit van de bosreservaten voor de komende  decennia is geborgd. De database en kennis opgedaan in de afgelopen 30 jaar zullen worden ontsloten zodat andere partijen er zonder tussenkomst van de onderzoekers gebruik van kunnen maken.

Hernieuwde kennismaking met de bosreservaten voor de nederlandse groene sector wordt mogelijkgemaakt door kennisoverdracht via een veldwerkplaats, update van de projectwebsite en een artikel in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap. Hiermee worden ook de eerste contacten met vertegenwoordigers van het groene onderwijs gelegd zodat de bosreservaten ook verankerd kunnen worden binnen deze onderwijsvormen.

Publicaties