Project

Ontsluiting van en koppeling aan praktijkdata over bodemgebruik en bodemmanagement

Dit project faciliteert het structureren, afstemmen en koppelen van de benodigde invoergegevens voor beslismodellen in de praktijk en de monitoring van beleidsdoelen. Doel van het project is om te verkennen hoe bestaande databronnen van marktpartijen, overheden en agrarische initiatieven kunnen worden ontsloten zodat wordt geborgd dat de administratieve last voor monitorings- en beslismodellen en voor agrarische ondernemers wordt geminimaliseerd, terwijl datavoorziening en consistentie worden gemaximaliseerd.

In het regeerakkoord is afgesproken om de emissie van broeikasgassen te verminderen met 1.5 Mton CO2-eq door het verbeteren van het beheer van landbouwbodems. Om dit doel te bereiken is er een breed palet aan projecten geïnitieerd die erop zijn gericht om effectieve maatregelen te identificeren, implementatie ervan te stimuleren en de gehaalde emissiereductie te monitoren. In al die projecten spelen data over bodemmaatregelen en het effect daarvan op de koolstofbalans een centrale rol.

Verzamelen van data

Binnen de agro-food sector worden veel data van individuele agrarische bedrijven verzameld. Dit wordt gedaan door het bedrijfsleven zoals softwareleveranciers en de verwerkende agro industrie maar ook door overheden en onderzoeksinstituten. Bedrijven zoals Suiker Unie, Agrifirm, McCain, Cono Kaasmakers en FrieslandCampina verzamelen, verwerken en aggregeren individuele bedrijfsdata om advies te geven en om ketentransparantie mogelijk te maken. De overheid verzamelt veel gegevens voor handhaving en controle van beleid, zoals de Landbouwtelling en de Basis Registratie Percelen, wat ook wordt gebruikt voor het GLB. Daarnaast zijn er bij onderzoeksinstituten veel data beschikbaar zoals het Bedrijveninformatienet, satellietdata (GIS-data) of landelijke meetnetten (bv. BoBi). Gegevens worden verzameld op verschillende schaalniveaus (bv. perceel, bedrijf, regio) en opgeslagen in diverse systemen.

Binnen dit project worden de volgende subdoelstellingen onderscheiden:

  1. Definitie van de databehoefte voor praktijkmodel en monitoringsstrategie;
  2. Een inventarisatie van relevante databronnen, inclusief een analyse op bruikbaarheid en voorwaarden voor gebruik;
  3. Schetsen van mogelijkheden voor ontwikkeling van een data-ontsluitingssysteem voor monitoring op nationale schaal en/of gebruik in de praktijk.

Publicaties