Project

Ontwikkelen strategie voor invasieve soorten voor Caraïbisch Nederland

Invasieve planten, dieren en ziektes brengen jaarlijks miljoenen euro’s schade toe aan de economie en landbouw van de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caraïbische Zee. Ook zijn ze duur om te bestrijden. Daar naast vormen ze – op klimaatverandering na – de grootste bedreiging voor de soortenrijke tropische natuur op en rondom deze drie eilanden van Caraïbisch Nederland. Dit project ontwikkelt een strategie om dit omvangrijke probleem effectief aan te pakken. Het plan dient breed gedragen, uitvoerbaar, en synergetisch aangesloten te zijn op de belangrijkste Caraïbisch-regionale initiatieven.

Doelstelling

Vanwege hun natuurlijke isolatie hadden de drie eilanden doorgaans weinig last van agrarische ziekten en pestsoorten die de mens en zijn gewassen schade toebrengen. Met de voortschrijdende globalisatie, internationaal verkeer en klimaatverandering is dit veranderd. Eerdere inventarisaties door IMARES en Plant Research International (PRI) van Wageningen UR laten voor het eerst een verontrustend totaal van 211 Invasieve Alien Species zien die in verschillende stadia verkeren van het invasieproces in een of meer van de Caribische Koninkrijksdelen. Het gezamenlijk met eilandelijke partners ontwikkelen van een Invasive Species Strategy and Action Plan (ISSAP) is de belangrijkste aanbeveling die voortvloeide uit de inventarisatie.

Resultaten

Uitkomst is een heldere, doeltreffende en kosteneffectieve strategie om het probleem met invasieve exoten in Caribisch Nederland aan te pakken. Implementatie van het plan zal een grotere doeltreffendheid van huidige inspanningen betekenen voor het beschermen van bedreigde soorten en ecosystemen en het beperken van bestrijdingskosten. Ook zal het helpen bij de priorisering van onderzoek, bescherming en beheer. Het ministerie van EZ (voorheen EL&I) als opdrachtgever, Eilandelijk bestuur Caribisch Nederland, RCN, landbouwers, grensbewaking en uitvoerders van natuurbeheer, en NGO’s als DCNA, overige Caribische eilanden van het Koninkrijk, en buureilanden doen hun voordeel met de uitkomsten van het onderzoek.

Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie ontwikkelen IMARES en PRI en de overeengekomen inhoudsopgave een concept ISSAP. Dit gebeurt in nauw overleg met en in ondersteuning van de lokale natuurbeheer- en landbouwinstanties.

In mei-juni 2013 reist de projectleider langs de eilanden om met de stakeholders en eilandelijke experts te vergaderen om hun bijdragen en aanscherping te ontvangen. Na verwerking van deze bijdragen zal het tweede concept aan opdrachtgevers, stakeholders en eilandelijke experts worden aangeboden voor review. In deze fase wordt ook inbreng gezocht van CABI, de internationale organisatie die de ontwikkeling van de Caribisch-regionale aanpak coördineert. Het eindverslag is in oktober 2013 beschikbaar.

Voor urgente probleemsoorten zoals loslopend vee en exotische predatoren kan IMARES op basis van haar expertise en ervaring de eilandelijke partners goed bijstaan bij het ontwikkelen en toetsen van een doeltreffende aanpak. Dergelijke projecten kunnen niet alleen snel uitkomst bieden voor specifieke problemen, maar ook de belangrijke voordelen van een proactieve aanpak van het probleem met invasieve exoten helpen onderstrepen.

Publicaties