Project

Ontwikkeling Soil Health Index voor Nederland

Wat is de Soil Health Index? De Soil Health Index (SHI) is een index of een rapportcijfer die de gezondheidstoestand van een bepaalde bodem op een bepaalde locatie aangeeft (als cijfer van 1-100 of als categorie goed, matig of slecht).  Het cijfer wordt bepaald m.b.v. een beoordeling van verschillende Fysische, Biologische en Chemische bodemeigenschappen.Eigenschappen Geïntegreerde graadmeter voor het bepalen van de algehele gezondheid van de bodem met beperkt aantal (b.v. 15) Fysische, Biologische en Chemische key-parameters, Uitermate geschikt als eenvoudig monitoring instrument bij uitvoering van beleid of maatregelen, Door een brede blik (Fysisch, Biologisch, Chemisch) is relatief snel de bron van een probleem te vinden. Gekoppeld aan de scores van de afzonderlijke parameters worden beheersmaatregelen aangeboden om de afzonderlijke bodemeigenschappen te verbeteren.

Nationaal en internationaal neemt de aandacht voor duurzaam bodemgebruik enorm toe. Veel grondeigenaren zoals agrariërs, vastgoedeigenaren, waterwinbedrijven en provincies zijn druk bezig met het implementeren van maatregelen om de duurzaamheid te verbeteren. Bovendien wordt men zich er steeds meer bewust van dat de bodem een dynamisch systeem is; het bodem ecosysteem, waar fysische, chemische en biologische eigenschappen elkaar beïnvloeden.

Om de bodemkwaliteit op een objectieve manier vast te leggen, is er een grote behoefte aan één eenduidige methode om de bodem fysisch, chemisch en biologisch integraal te meten en te beoordelen.

Er is grote behoefte om te komen tot een eenduidige en praktisch hanteerbare set indicatoren en breed toepasbare instrumenten om bodemkwaliteit (chemisch, fysisch én biologisch) inzichtelijk en meetbaar te maken voor gebruikers. Met de Soil Health Index kan de bodemkwaliteit wetenschappelijk onderbouwd en objectief worden vastgelegd. Daarnaast kan de SHI ingezet worden om adviezen te geven waarmee de bodemkwaliteit verduurzaamd kan worden. Bovendien kan de SHI ingezet worden om de effectiviteit van bodemmanagement te monitoren, zowel op perceels- als gebiedsniveau.

De SHI is een methode die een overall bodemgezondheid weergeeft d.m.v. een rapportcijfer tussen 0 en 100. De SHI wordt opgebouwd door een beperkt aantal (bij voorkeur 12-15) fysische, biologische en chemisch bodemeigenschappen simultaan te meten. Op deze manier worden de belangrijkste kenmerken voor wat betreft de bodemgezondheid van het Ecosysteem bodem objectief gemeten.

De SHI biedt vervolgens maatregelen ter verbetering van de bodem voor de korte- en de lange termijn. Door de manier van rapporteren (rapport/indexcijfer, kleuren, en advisering) is de SHI snel, relatief goedkoop en uitermate geschikt voor grootschalige opname door o.a. agrariërs en andere terreinbeheerders, op perceels- en gebiedsniveau.

In dit KB-WOT project zal worden gefocust op het eerste deel van het originele projectplan; de selectie van de Fysische, Biologische en Chemische SHI-parameters.

Publicaties