Project

Ontwikkeling agent-gebaseerde modellen

Dit project beoogt meer inzicht te geven in gebiedsprocessen, gericht op Deltaprogramma en Kaderrichtlijn Water(KRW). Hiervoor wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van expertise op het gebied van agent-gebaseerde modellen.

Doelstelling

Vanuit het beleid groeit de vraag naar afweging van bedrijfseconomische en waterdoelstellingen op gebiedsniveau (waterkwantiteit en -kwaliteit). Hierbij is ook het werken aan een gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied belangrijk. Door middel van agent-based modelleren (ABM) is het mogelijk om het effect van acties en interacties tussen agenten op het systeem als geheel inzichtelijk te maken, waarvan de resultaten niet eenvoudig kunnen worden gededuceerd door het aggregeren van gedrag van individuen. Een ABM is zinvol wanneer de communicatie tussen agenten afhankelijk is van ervaringen uit het verleden of verwachtingen over de toekomst. Door complexe mens-landschap-water interacties ruimtelijk en via sociale netwerken mee te nemen, is het mogelijk om ‘n ruraal systeem als geheel te analyseren. Het onderzoek sluit ook aan bij de werking van agrarische collectieven. In dit project is het ruimtelijke expliciet agent-based model SERA verder ontwikkeld.

Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in gebiedsprocessen,  gericht op Deltaprogramma en Kaderrichtlijn Water(KRW). Hiervoor wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van expertise op het gebied van agent-gebaseerde modellen.

Resultaten

Dankzij dit project kan bestaande beleidsadvisering worden verbeterd. Zo is een breder pallet aan methoden in te zetten voor beleidsadvisering.

De rapportage richt zich op Agent Based Modelling (ABM) voor waterverbruik door individuele ondernemers en mogelijke vormen van adaptatie en innovatie. Verder gaat het onderzoek in op de betekenis van gemeenschappelijke voorzieningen op regionaal niveau en de rol van individuele agrariërs, waterschappen en andere stakeholders in deze voorzieningen. Daarnaast volgt een workshop met stakeholders uit het waterbeheer en de landbouw over de resultaten. De onderzoekers streven naar het verzorgen van presentaties over de toepassing van het model.

Publicaties