lupine

Project

Ontwikkeling eiwitrijke vleesvervangers

De vraag naar dierlijke eiwitten zal in de toekomst verder stijgen. Een mogelijkheid om aan deze vraag te voldoen is de ontwikkeling van een nieuwe generatie vleesvervangers die beter aansluit bij de wensen van de consumenten.

Doelstelling

Dit houdt in dat er producten ontwikkeld moeten worden die zowel in bereiding, mondgevoel als complete beleving niet onder doen voor vlees om zo een deel van de vleeseters te laten kiezen voor vleesvervangers. Met de huidige technieken kan het mondgevoel van kippenvlees benaderd worden. Om het mondgevoel van het meer vezelachtige varkens- en rundvlees te benaderen zijn nieuwe technologieën noodzakelijk. Potentiële mogelijkheden hiervoor zijn de shear-cell technologie en elektro-spinnen. In dit project ligt de nadruk op elektrospinnen. In een vervolgtraject kunnen beide technologieën naast elkaar gezet worden. 

Werkwijze

In eerste instantie zal de technologie worden opgezet, uitgaande van bestaande apparatuur die waar nodig wordt aangepast. In eerste instantie zal de technologie worden uitgetest met soja-eiwit preparaten, mede omdat over (de productie van vleesvervangers op basis van) deze preparaten veel kennis voorhanden is. De met elektro-spinnen gevormde draden zullen op hun eigenschappen worden onderzocht (sterkte, stabiliteit) om de mogelijkheden te verkennen om vleesvervangers te maken.

In de tweede fase van het project worden experimenten uitgevoerd om de bandbreedte van de technologie met betrekking tot energie- en watergebruik vast te stellen. Op basis van deze kennis en de kennis uit de eerste fase kan de economische haalbaarheid van de productie van vleesvervangers worden ingeschat.

In de derde fase zal een consortium gevormd worden met het bedrijfsleven (incl. apparatenbouwers) om de techniek verder te exploreren en kansen en belemmeringen in kaart te brengen. Tijdens een bijeenkomst wordt de opgedane kennis uitgedragen aan het bedrijfsleven.

Beoogd resultaat

In overleg met EZ en TNO is besloten het onderzoek van FBR te focussen op een door WU Proceskunde ontwikkelde nieuwe technologie voor het maken van vleesvervangers, de zogenaamde shear-cell technologie. Accent zal daarbij liggen op de technologische en duurzaamheidsaspecten van de opschaling. Er zijn voorlopige concepten gemaakt voor kleine (met name voor de detailhandel) en grote, industriële schaal. Het onderzoek is nog gaande en zal in het eerste kwartaal van 2013 worden afgesloten.

Publicaties