Project

Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen in de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot het treffen van nodige maatregelen om in hun mariene wateren een goede milieutoestand (GMT) te bereiken en/of te behouden. Populatieomvang, -conditie en verspreiding van haaien en roggen in de Noordzee zijn door Nederland opgenomen als indicatoren voor de KRM.

Doelstelling

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) heeft opdracht gekregen van het Ministerie van Economische Zaken om in het kader van KRM uit te zoeken welke soorten aangewezen zouden kunnen worden als indicatorsoorten voor haaien en roggen. Hiervoor wordt informatie over de biologie van de soorten afkomstig uit bestaande bronnen verwerkt. Vervolgens zal bekeken worden welke randvoorwaarden theoretisch noodzakelijk zijn voor het herstel van de indicatorsoorten. Het is de bedoeling dat binnen dit project intensief overleg met stakeholders en andere experts plaatsvindt voor een zo breed mogelijk draagvlak. IMARES zal in opdracht van het Ministerie van EZ binnen de stakeholderbijeenkomsten kennis bijdragen en EZ adviseren over de werkwijze en resultaten van het project van de NEV.

Werkwijze

IMARES zal tijdens de stakeholdersbijeenkomsten kennis bijdragen, de werkwijze van de NEV kritisch evalueren, commentaar geven op de resultaten en EZ daarover adviseren.

Tijdens een interne workshop bij IMARES zal besproken worden wat voor vervolgonderzoek naar haaien en roggen in het kader van de KRM gedaan zou moeten worden.

Resultaten

IMARES draagt bij aan kennisontwikkeling tijdens stakeholderbijeenkomsten en het Ministerie van EZ adviseren over de werkwijze en resultaten van het project van de NEV.