Project

Ontwikkeling instrumentarium bijdr. functiecomb. buiten NNN aan Natura-2000 doelen

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een methode om de bijdrage van natuurcombinaties door burgers, bedrijven en gemeenten buiten het Nationaal Natuurwerk aan de Europese natuurverplichtingen te kunnen beoordelen.

De Europese natuurverplichtingen waaraan Nederland zich heeft verbonden zullen voor een substantieel buiten het Nationaal natuurnetwerk (NNN) gerealiseerd moeten worden.

Een methode wordt ontwikkeld waarmee de bijdragen van zogenaamde natuurcombinaties (initiatieven uitgevoerd door burgers, bedrijven en gemeenten, die tegelijkertijd de natuur én andere maatschappelijke functies versterken) aan deze verplichtingen buiten het NNN inzichtelijk worden gemaakt en kunnen worden beoordeeld.

De door te lichten natuurcombinatiesworden geselecteerd. Nagegaan wordt op welke aspecten ze een bijdrage aan de natuur leveren. Onderzocht wordt in hoeverre bestaand (PBL-)instrumentarium bruikbaar is om de effecten te beoordelen en zo ja, welke aanpassingen eventueel nodig zijn. 

Het gaat in deze fase alleen om het ontwikkelen van de methode. Toepassing is onderdeel van het vervolg van dit project in 2017 

Publicaties