Project

Ontwikkeling kennis en innovatie in 7 Greenportregio’s

In het thema Methodieken Kennisoverdracht (BO-28) wordt middels de onderzoeksprojecten bijgedragen aan het realiseren van efficiënte, doeltreffende en samenhangende kennis- en innovatiesystemen in 7 voor tuinbouw en uitgangsmateriaal relevante Greenportregio’s.

Dit zodat de sector sneller en met beperking van het risico voor ondernemers kan innoveren. De projectactiviteiten van BO-28 ondersteunen de volgende regionale programma’s voor kennis en innovatie, waarvan er 5 mede gefinancierd worden vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO):

  1. Agrivizier: Noord-Holland Noord;
  2. Innovatiemotor: Aalsmeer;
  3. Kennis en innovatie Greenport Gelderland;
  4. Kennis & Innovatie Impuls: Boskoop;
  5. GreenBrains, Venlo;
  6. Innovatie en Demonstratie Centra: Westland-Oostland;
  7. Innovatie en Demonstratie Centrum: Duin- en Bollenstreek.

Deliverables

In dit project wordt het thema- en projectmanagement mogelijk gemaakt van alle deelprojecten van thema Methodieken Kennisoverdracht. Vanuit dit project wordt ook de communicatie over het thema en de resultaten op koepelniveau verzorgd. Tot slot vindt regelmatig afstemming plaats met de begeleidingscommissie (topsector T&U) van het thema.

Publications