Project

Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem GreenBrains Venlo

Dit project ondersteunt en monitort de ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem rond Greenport Venlo. De focus hierbij ligt enerzijds op het functioneren van het kennisloket Greenbrains en anderzijds op het ondersteunen van ondernemers in de regio bij het creeren van toegevoegde waarde of meerwaarde.

Doelstelling

Het kennisloket GreenBrains, onderdeel van Greenport Venlo, heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor de regio Venlo. Kennis en innovatie moeten duurzaam in deze regio worden verankerd. Dit moet ertoe leiden dat de concurrentie- en innovatiekracht in de regio Venlo wordt versterkt.

Resultaten (beoogd)

Voor de ontwikkeling van de kennis- en innovatiesystemen worden jaarlijks monitoringsrapportages met kansen, knelpunten en aanbevelingen per Greenportregio opgesteld. In 2013 presenteert de projectgroep een tussenrapportage met de stand van zaken en de ‘best practices’. De tussenrapportage dient als basis voor een (wetenschappelijke) publicatie. De op te leveren onderzoeksresulaten worden per regio, en dus ook voor regio Venlo, gespecificeerd.

Aanpak en tijdspad

  1. Het monitoren en evalueren van de leerprocessen binnen de in ontwikkeling zijnde kennis- en innovatiesystemen.
  2. Actieonderzoek ten behoeve van de samenwerkende partners in de gouden driehoek (PPS: Publiek-Private Samenwerking).

In 2013 wordt specifiek aangegeven welke activiteiten voor regio Venlo op het programma komen. Zo worden er twee innovatiecafés georganiseerd, gericht op inhoudelijke leerdoelen én het bijeen brengen van regionale partijen.

Publicaties