Project

Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem Greenport Aalsmeer

Het cluster van bedrijven en kennisinstellingen in de branche van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vormt een (inter)nationale topsector. Nieuwe opvattingen leiden tot een andere zienswijze op de inrichting van het groene kennis- en innovatiesysteem. Hierbij is aandacht voor de kracht van regionale ontwikkeling.

Doelstelling

Het project Innovatiemotor Aalsmeer: kennis- en innovatiesysteem heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor de sierteelt in de regio Aalsmeer. En daarmee het optimaliseren van de samenwerking tussen partijen in onderwijs, onderzoek, advies, ondernemers en overheden. Kennis en innovatie moeten duurzaam in deze regio worden verankerd. Dit moet ertoe leiden dat de internationale concurrentie- innovatiekracht van met name de sierteeltsector  in de regio versterkt.

Resultaten (beoogd)

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van Greenportregio Aalsmeer als bloeiend centrum voor kennis en innovatie.

Voor de ontwikkeling van de kennis- en innovatiesystemen worden jaarlijks monitoringsrapportages met kansen, knelpunten en aanbevelingen per Greenportregio opgesteld. In 2013 presenteert de projectgroep een tussenrapportage met de stand van zaken en de ‘best practices’. De tussenrapportage dient als basis voor een (wetenschappelijke) publicatie. De op te leveren onderzoeksresulaten worden per regio, en dus ook voor de regio Aalsmeer, gespecificeerd.

Aanpak en tijdspad

  1. Het monitoren en evalueren van de leerprocessen binnen het in ontwikkeling zijnde kennis- en innovatiesysteem.
  2. Actieonderzoek ten behoeve van de samenwerkende partners (PPS: Publiek-Private Samenwerking).

De rol van Wageningen UR-onderzoek is het faciliteren en monitoren van de ontwikkeling van het regionale kennis- en innovatiesysteem binnen het kader van het T&U-topcentrum voor kennis en innovatie.

Publicaties