Project

Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem Greenport Boskoop

<p>Dit project 'Kennis en innovatie Greenport Boskoop' maakt een cofinancierend onderdeel uit van het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (2009-2014). Het doel van de Kennis en Innovatie Impuls (KII) is een extra impuls te geven aan het innovatief vermogen van het cluster, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Dit deelproject en overige projecten vanuit het thema Mathodieken Kennisoverdracht, leveren inzichten en aanbevelingen op, op welke wijze KII zich kan ontwikkelen als een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem i.s.m. de regio Boskoop, voor het stimuleren van innovatie in de boomteeltsector.</p>

Doelstelling

Het project Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem Greenport Boskoop heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor de regio Boskoop. En daarmee het optimaliseren van de samenwerking tussen partijen in onderwijs, onderzoek, advies, ondernemers en overheden. Kennis en innovatie moeten duurzaam in deze regio worden verankerd. Dit moet ertoe leiden dat de concurrentie- en innovatiekracht van de regio versterkt.

Resultaten (beoogd)

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van Greenportregio Boskoop als bloeiend centrum voor kennis en innovatie.

Voor de ontwikkeling van de kennis- en innovatiesystemen worden jaarlijks monitoringsrapportages met kansen, knelpunten en aanbevelingen per Greenportregio opgesteld. In 2013 presenteert de projectgroep een tussenrapportage met de stand van zaken en de ‘best practices’. De tussenrapportage dient als basis voor een (wetenschappelijke) publicatie. De op te leveren onderzoeksresulaten worden per regio, en dus ook voor regio Boskoop, gespecificeerd.

Aanpak en tijdspad

  1. Het monitoren en evalueren van de leerprocessen binnen de in ontwikkeling zijnde kennis- en innovatiesystemen.
  2. Actieonderzoek ten behoeve van de samenwerkende partners (PPS: Publiek-Private Samenwerking).

De rol van Wageningen UR-onderzoek is het faciliteren en monitoren van de ontwikkeling van het regionale kennis- en innovatiesysteem in de regio.

Publicaties