Project

Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem Noord Holland Noord

De partners onderkennen gebrek aan kennis en vaardigheden om toekomstige innovatie voor te bereiden. Het EFRO project Vizier op de toekomst wordt geacht daarin te gaan voorzien. Goede verbindingen tussen gelieerde projecten zijn daarvoor essentieel. Het onderhouden en matchen van die connecties, het monitoren van doelen en het initiëren van transities zijn faalfactoren als ze niet voldoende worden meegenomen in de projecten waarin veel dynamiek bij elkaar komt. Het inzetten van zelfsturende regio hosting via het cluster Kennis is daarvoor een remedie die de regio in 2012 opnieuw wil benutten.

Doelstelling

Dit project, met als leading partner Greenport Agriboard, heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor de regio Noord Holland Noord. En daarmee het optimaliseren van de samenwerking tussen partijen in onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden. Kennis en innovatie moeten duurzaam in deze regio worden verankerd. Dit moet ertoe leiden dat de concurrentie- en innovatiekracht van de regio versterkt.

Resultaten (beoogd)

Voor de ontwikkeling van de kennis- en innovatiesystemen worden jaarlijks monitoringsrapportages met kansen, knelpunten en aanbevelingen per Greenportregio opgesteld. In 2013 presenteert de projectgroep een tussenrapportage met de stand van zaken en de ‘best practices’. De tussenrapportage dient als basis voor een (wetenschappelijke) publicatie. De op te leveren onderzoeksresulaten worden per regio, en dus ook voor regio Noord Holland Noord, gespecificeerd.

Aanpak en tijdspad

  • Het monitoren en evalueren van de leerprocessen binnen de in ontwikkeling zijnde kennis- en innovatiesystemen.
  • Actieonderzoek ten behoeve van de samenwerkende partners (PPS: Publiek-Private Samenwerking).

De rol van Wageningen UR-onderzoek is het faciliteren en monitoren van de ontwikkeling van het regionale kennis- en innovatiesysteem.

Publicaties