Project

Ontwikkeling praktijkmodel voor bodem C vastlegging

Het project ontwikkelt of modificeert bestaande modellen, dan wel voegt een element toe aan bestaande modellen die worden gebruikt om emissies en invloed op milieu te berekenen. Dit model zal gebruikt worden voor het monitoren van koolstofvoorraden in minerale landbouwbodems op perceel en bedrijfsniveau en het model zal het effect van specifieke bodem maatregelen kwantificeren in netto ton CO2-eq en de realiseerbare bijdrage aan klimaatdoelen van de sector landbouw kunnen berekenen.

Voor het vaststellen van vastlegging (of verliezen) van organische C in de bodem zijn metingen in de bodem over langere tijd nodig. Enerzijds omdat het gaat om een kleine verandering t.o.v. een grote voorraad en omdat het gaat om een relatief langzaam proces. Daarnaast is de ruimtelijke variabiliteit van organische stof groot en zelfs binnen een perceel kunnen grote verschillen optreden. Er zijn dan ook veel bodemmonsters nodig. Hierdoor is het monitoren van veranderingen in de C voorraad duur en kan het effect van maatregelen door de agrariër niet direct worden bepaald.

Modelleren

Het alternatief is dan ook om de veranderingen in de C voorraad te modelleren. Op dit moment bestaat er nog geen praktijkmodel dat veranderingen in de C voorraad goed simuleert en het effect van het brede scala aan mogelijke praktijkmaatregelen naar laatste wetenschappelijke inzichten laat zien. De kennis en modellen over vastlegging van C in landbouwbodems is nog gefragmenteerd en zal moeten worden geïntegreerd tot een aanpak die voor alle Nederlandse landbouwbedrijven met grasland en/of bouwland gebruikt kan worden.

De uitkomsten van deze monitoring en de daaruit volgende berekeningen moeten uiteindelijk ook aansluiten bij de nationale emissieregistratie om mitigatie inspanningen zichtbaar te maken en mee te laten tellen voor de nationale reductiedoelstelling. In 2018 loopt er een TKI project Belang van vastlegging van koolstof in de bodem voor mitigatie van broeikasgassen, waarin Wageningen University & Research samen met FrieslandCampina werkt aan de ontwikkeling van een model om C vastlegging in landbouwbodems en CO2-emissies uit veengronden op bedrijfsschaal te bepalen. Dit project biedt de mogelijkheden om de C balans van de bodem mee te nemen in bedrijfsspecifieke carbon footprint monitoring. Dit project voor de melkveehouderij kan worden beschouwd als een voorloper van het in onderhavige project nog te ontwikkelen praktijkmodel.

Publicaties