Project

Ontwikkeling van methoden voor vroege signalering

Uit de analyse blijkt dat in lang niet alle gevallen dat er een zieke plant wordt aangetroffen dit ook gemeld wordt. Het proactief melden van besmettingen met (potentiele) quarantaine organismen of van risico's op besmetting is van groot belang.

Doelstelling

Het doel van het project is om methoden te ontwikkelen waarmee het bedrijfsleven en de NVWA in publiek-private samenwerking in staat gesteld worden om eerder maatregelen te nemen tegen fytosanitaire risico’s die zich nationaal en internationaal manifesteren.

Resultaten

In het project zijn twee sporen verkend. In het eerste spoor is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van tools waarmee het internet gescreend kan worden of fytosanitair relevante informatie. Gebleken is dat CABI en EFSA ieder bezig zijn met deze ontwikkeling. EFSA test op dit moment het systeem MediSys, ontwikkeld voor de humane gezondheid op toepassing op fytosanitaire risico's. De resultaten bieden perspectief, maar het testen is nog niet afgerond. Omdat EFSA hier al mee bezig is en er een goede verbinding is tussen EFSA en de NVWA wordt geadviseerd om dit spoor niet nationaal op te pakken. Dit zou tot verspilling van tijd en geld leiden.

Een tweede spoor betreft het opzetten van community of practices, waarin mensen uit de dagelijkse teelt- en handelspraktijk fytosanitair relevante gegevens uitwisselen met de NVWA en de Keuringsdiensten. Met name informatie over risicovolle pathways dient daarin centraal te staan. Gekozen is voor de boomkwekerij en de glasgroenteteelt als pilotsectoren. In de boomkwekerij is dit niet gelukt omdat sectororganisatie de instelling van een nieuw platform aanvullend op de bestaande overleggremia niet wenselijk vindt en omdat zij van mening zijn dat aan deze functie al door het bestaande fytoplatform invulling wordt gegeven, zij het niet in direct overleg met NVWA en keuringsdienst. In de glasgroenteteelt wordt de wenselijkheid op sectorniveau wel onderkend. Uitwerking in de praktijk blijkt echter geen haalbare kaart te zijn. Belangrijkste argumenten zijn de belangentegenstelling tussen het individuele bedrijf en het collectief, waardoor deelnemers zeer terughoudend zullen zijn om gevoelige informatie te melden. Daarnaast vraagt de gevoeligheid van de informatie om een vertrouwensband tussen deelnemers en daarom vaste deelnemers terwijl de aard van de informatie vraagt om wisselende deelnemers. Vanuit de glasgroentesector wordt derhalve geadviseerd om geen nieuw platform op te richten maar deze functie neer te leggen bij de bestaande werkgroep fytosanitair waarin NVWA, KCB, Frugi Venta en DPA al zitting hebben.

Vanuit het project wordt derhalve geadviseerd om geen verder onderzoek te doen naar nieuwe methoden voor vroege signalering, maar aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven en deze verder te ontwikkelen.

Publicaties