Project

Ontwikkeling zelfmonitoring voedselverspilling

Het Ministerie van EZ heeft in haar verduurzamingsagenda van de voedselketen sterk ingezet op een verbetering van monitoring en rapportage over voedselverspilling en reststromen door het bedrijfsleven. Deze monitoring helpt bedrijven vooruit in de optimalisatie van hun reststromen (meten = weten), en draagt bij aan inzicht op collectief niveau in de stand van zaken met betrekking de reductie van voedselverspilling.

Het doel van dit project is het verkennen en vormgeven van een methode voor zelfmonitoring door het bedrijfsleven om de hoeveelheden en oorzaken t.a.v. voedselverspilling in de keten te kunnen meten en monitoren.

Publicaties