Project

Oorzaken achteruitgang koraalriffen Caraïbisch Nederland

De koraalriffen in het Caribisch gebied zijn de laatste 20-40 jaar ernstig achteruit zijn gegaan. Van sommige eilanden zijn de koraalriffen zo goed als verdwenen, terwijl op andere de achteruitgang lijkt mee te vallen.

Op Bonaire (en Curacao) is veel onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het koraalrif. Toch heeft men geen eenduidige oorzaak kunnen aanwijzen. Recent is naast klimaatverandering, eutrofiering, ziektes, en erosie, een nieuwe bedreiging voor de koraalriffen ontstaan, namelijk de invasieve koraalduivel.

Caribisch Nederland bezit nog een ander zeer groot koraalrifgebied, namelijk de Saba Bank. Dit gebied wordt veel minder beïnvloed door menselijke activiteiten omdat de bank niet in de buurt van grotere landmassa's ligt en omgeven wordt door diep water. Zowel Bonaire als de Saba Bank worden geroemd om hun hoge biodiversiteit.

Het vergelijking van beide gebieden kan tot inzichten leiden die voor het beheer van deze gebieden groot nut hebben. Een gebied nog redelijk onverstoord en een ander gebied al jarenlang gemonitord en sterk onder invloed van de mens.

Doelen van dit project

  • Een overzicht van bedreigingen en mogelijke oorzaken van achteruitgang van de riffen van Bonaire en de Saba Bank.
  • Implicaties en aanbevelingen voor het beheer van deze unieke gebieden
  •  Aanbevelingen voor verder onderzoek.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  •  Literatuuroverzicht
  •  Interviews en samenvatting resultaten
  •  Conclusies en rapportage.

Resultaten

Resultaten zullen meer richting geven aan het aanpakken van de oorzaken van rifdegradatie en het sturen van relevant onderzoek zodat de riffen van Bonaire en de Saba Bank duurzaam beheerd kunnen worden.