Project

Opbrengsten en gebruiksnormen

Bij de onderbouwing van gebruiksnormen en monitoringsrapportages (LMM, CBS) wordt uitgegaan van gemiddelde standaardgehalten van stikstof (N) en fosfaat (P) in gewassen. Cijfers hierover zijn vooral gebaseerd op onderzoek uit de jaren 1980-90. Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige gehalten lager liggen.

Dat betekent dat de afvoer van N en P minder toegenomen is dan de autonome stijging van opbrengsten suggereert en berekende bodemoverschotten in werkelijkheid hoger zijn dan berekend op basis van die standaardgehalten. Voorgesteld wordt om de N- en P-gehalten van in elk geval gewassen met een relatief groot areaal via een bureaustudie te actualiseren en daarbij te onderzoeken of er eventuele verbanden bestaan met het opbrengstniveau, de grondsoort, de bodemvruchtbaarheid en ras, om daarmee tot een door alle partijen gedragen en geharmoniseerde databank te komen.

Publicaties