Project

Open Innovation tool/living labs

Een aanpak om samen met ondernemers en andere betrokken stakeholders te werken aan duurzaamheidsinnovaties in de praktijk kan van nut zijn voor ketenpartijen die verduurzaming in hun keten willen realiseren. De overheid heeft er baat bij als duurzaamheidsinnovaties hun weg vinden naar een brede toepassing in de praktijk.


Duurzaamheidsinnovaties zijn belangrijk om een beweging richting duurzaamheid te realiseren. Een brede toepassing van duurzaamheidsinnovaties in de praktijk blijft echter vaak uit. Door het samen met ondernemers en andere betrokken stakeholders ontwikkelen van een ondernemersgerichte aanpak die rekening houdt met de diversiteit van ondernemers en de rol van de erfbetreders om duurzaamheidsinnovaties te bevorderen, zou een brede toepassing van deze innovaties in de praktijk gemakkelijker tot stand moeten komen.In 2012 is op basis van literatuur onderzoek en interviews met experts een raamwerk opgesteld ten behoeve van de analyse. Ook is een enquête gehouden onder 173 melkveehouders (150 gangbare en 23 biologische) over hun perceptie ten aanzien van de activiteiten van DZK en de haalbaarheid van de door DZK geformuleerde doelen. In 2013 wordt het raamwerk verder ingevuld en wordt aanvullende informatie verzameld met name rond de invloed van erfbetreders en de belemmeringen die ondernemers ervaren bij verduurzaming. Daarnaast is in 2013, parallel aan het KB onderzoek, ook gestart met een NWO traject in samenwerking met de leerstoelgroep Communicatie en innovatiestudies rond ‘Network Interventions by Private Partners for Responsible Innovation’ die op dezelfde DZK casus betrekking zal hebben.

De analyse wordt vertaald naar adviezen voor de betrokken partijen bij Duurzame Zuivelketen. Dit advies wordt in het eerste kwartaal van 2013 uitgebracht aan de stuurgroep van DZK en daarna door middel van workshops apart met iedere aan DZK deelnemende zuivelverwerker besproken. In overleg met de stuurgroep en de betrokken partijen wordt bepaald welk aanvullend onderzoek in 2014 wordt uitgevoerd en waar mogelijk nieuwe interventies worden uitgetest. Mogelijk wordt nog dieper ingegaan op de rol van erfbetreders. Dit hangt mede af van de informatie die de gesprekken met erfbetreders in 2013 opleveren.

De exacte formulering van activiteiten vindt in nauw overleg plaats met DZK en UDV.


Publicaties