Project

Opname van struviet als categorie in de Meststoffenwet

Struvieten zijn één van de vormen waarmee fosfaat uit afvalwater en dunne vloeibare fracties van reststoffen (hieronder dunne dierlijke mest inbegrepen) kan worden herwonnen. Struvieten kunnen nuttig hergebruikt worden als meststof. De landbouwkundige werkzaamheid is globaal bekend. De risico’s voor mens, dier, gewas en milieu van struviet bij gebruik als meststof zijn onvoldoende bekend. Daardoor is niet duidelijk of aan het gebruik van struvieten als meststof in het kader van de Meststoffenwet (aanvullende) voorwaarden gesteld moeten worden. Het project dient om vast te stellen of een algemeen gebruik van struviet als meststof al dan niet onder voorwaarden toelaatbaar is.

Doelstelling

Struviet is een verzamelnaam voor een groep van fosfaathoudende mineralen met magnesium, kalium, ammonium en fosfaat als waardegevend bestanddeel. Het is een fosfaatreststroom die voortkomt uit de verwerking van vloeibare communale, industriele en agrarische afvalstromen. De fosfaathoudende reststroom die daardoor ontstaat, kan naast struviet nevenbestanddelen waaronder contaminanten en schadelijke micro-organismen bevatten. Volgens de Wet Milieubeheer is de resterende stof per definitie een afvalstof. Afvalstoffen mogen niet als meststof worden toegepast. Struviet is echter een aantrekkelijk product omdat het een bemestende waarde heeft en daardoor de functie van meststof kan uitoefenen. De snelheid waarmee de waardegevende bestanddelen (nutriënten) vrijkomen verschilt van snel tot traag al naar gelang de voorbehandeling en samenstelling. Er is een voorziening in de Meststoffenwet getroffen waardoor afval- en reststoffen onder voorwaarden een toepassing kunnen krijgen als meststof of als grondstof voor de productie van meststoffen. Deze voorziening staat een generieke toepassing van een afvalstof niet toe. De generieke toepassing als meststof is echter pas mogelijk als de stof wordt vermeld in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het doel van dit project is om vast te stellen of een algemeen gebruik van struviet als meststof al dan niet onder voorwaarden in het kader van de Meststoffenwet toelaatbaar is.

Aanpak en tijdspad

Het advies berust op een bureaustudie bestaande uit drie onderdelen:
  • Een korte literatuurstudie over de mogelijke belasting en/of besmetting van struviet afkomstig van verschillende productieprocedés en verwerking van afvalstromen.
  • Consultatie van experts van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Beoogde bedrijven en kennisinstellingen zijn  Cosun, Unie van waterschappen, Colsen, GMB en STOWA.
  • Een workshop met een beperkt aantal experts van bedrijven en kennisinstellingen ten behoeve van toetsing van het concept advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet aan het ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie voor opname van struviet als aparte categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

In 2012 zijn de eerste twee onderdelen uitgevoerd. In 2013 wordt de workshop gehouden en wordt de eindrapportage opgesteld.

Resultaten

Het projectresultaat is een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen aan het ministerie van Economische zaken over opname van struviet als categorie in de Meststoffen­wet met eventueel daaraan verbonden voorwaarden. Het advies dient beleidsvoorbereiding en – afweging van het ministerie Economische zaken of struviet als aparte categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet kan worden opgenomen.