Project

Opties GLB in Nederland

De Europese Commissie heeft in oktober 2011 voorstellen gepubliceerd voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2013.

Doelstelling

Het Planbureau voor L eefomgeving (PBL) wil voorbereid zijn op hervormingen van het GLB, ontwikkelingen in de landbouw en het landelijk gebied, en daarmee ook natuur, milieu, landschap en ruimtelijke ordening.

Wat betekenen de voorstellen van de Europese Commissie voor het GLB ter stimulering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in landbouwgebieden? Wat zijn de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte benadering in het GLB en is hiermee winst te behalen voor natuur en landschap?

Beoogd resultaat

Het resultaat is inzicht in de opties die het nieuwe GLB biedt en de gevolgen daarvan in Nederland voor natuur, landschap en economie. Een nieuwe methode om dte kunnen beoordelen wat bijvoorbeeld kansrijke opties voor Nederland zijn voor hervorming van het GLB na 2013? Hoe werken de opties uit voor natuur, landschap en economie?

Werkwijze

Het project kent de volgende fasen:

  1. Ontwikkeling akkerbouw module en testen model
  2. Uitwerking twee verschillende vormen van samenwerking
  3. Uitwerking ecologische indicator voor biodiversiteit
  4. Onderscheid maken tussen verschillende groottes van collectieven
  5. Uitwerken en inbouwen twee verschillende betalingsmechanismen
  6. Resultaten en Evaluatie.

Resultaten 2012

Het project heeft geresulteerd in een WOt-werkdocument, een Nederlandse samenvatting en diverse presentaties. De samenvatting wordt waarschijnlijk herschreven voor een artikel in het tijdschrift ‘Landschap’. Verder is de intentie uitgesproken om de resultaten van het werkdocument te vertalen naar een wetenschappelijke publicatie. Het LEI zal trekker zijn van dit artikel, in samenwerking met PBL.

Publicatie