Project

Optimalisatie mestschuiven

Het mest- en milieubeleid is gericht op een milieuverantwoorde concurrerende veehouderij waarbij de milieubelasting van bodem, water en lucht teruggedrongen wordt. In dat kader wordt beleid gevoerd om de hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest zodanig te reguleren dat grond- en oppervlaktewaterkwaliteit aan de eisen voldoen en doormiddel van mestverwerking overtollige mest buiten Nederland wordt afgezet. Daarnaast wordt ook beperking van ammoniakemissie nagestreefd door maatregelen voor stallen,voermanagement en aanwending van dierlijke mest. Het realiseren van deze beleidsdoelen vraagt grote inspanningen ook op kennisgebied.

Op de stalvloer in de melkveehouderij blijven resten mest en urine achter. De verblijftijd van met name urine is bepalend voor de vervluchtiging en dus ammoniakemissie. Het optimaliseren van mest schuiven dient om deze resten in de mestopslag op te slaan en de vervluchtiging te beperken. De aanwijzingen voor een reductie door deze optimalisatie lijken substantieel en tegen geringe kosten te bereiken.
Middels experimenteel onderzoek zal het mestschuifsysteem geoptimaliseerd worden.

Publicaties