Project

Optimaliseren ecologische kwaliteit door gebiedsgericht samenwerken aan natuur en landschapsbeheer

<p>De biodiversiteit en de landschapskwaliteit van het agrarisch gebied staan ondanks inspanningen voor natuur- en landschapsbeheer zwaar onder druk. Een van de oorzaken is dat de overheidsmiddelen te beperkt zijn om op nationale schaal een hoge ambitie na te streven. De inzet is zeer versnipperd en vaak niet op een geschikte plek. Sommige maatregelen zijn eenzijdig gericht op cultuurhistorische waarde, beleving of specifieke soorten. De contracten voor Agrarisch Natuurbeheer (ANB) worden afgesloten met individuen en er wordt te weinig gestuurd op samenhang in de maatregelen. Er is behoefte aan effectievere maatregelen om een kwaliteitsimpuls tot stand te brengen. Een breed gedeeld inzicht is dat het ANB gebiedsgericht georganiseerd en uitgevoerd moet worden door collectieven. Het probleem van de beperkte middelen blijft. Er zal dus gekozen moeten worden voor een beperkt areaal en een beperkte doelstelling in de meest kansrijke gebieden.</p>

Het natuur en landschapsbeleid is gedecentraliseerd van het Rijk naar de Provincies en is aan veranderingen onderhevig onder invloed van het streven naar effectiviteit, het GLB en de ontwikkeling van een nationaal doelenkader. Een breed gedeeld inzicht is dat het meer gebiedsgericht en collectief georganiseerd moet worden. In het agrarisch gebied is behoefte aan een kwaliteitsimpuls die zowel de belevings- als de biodiversiteitswaarde verhoogt en die past bij de sociaaleconomische drijfveren. De provincie Noord Brabant investeert al veel in agrarisch natuurbeheer via de stimuleringsregeling groenblauwe diensten, het SNL en in het kader van 'de ondernemende EHS'. In februari 2014 wordt een evaluatie van een deel van dit beleid opgeleverd. Nu staat men voor de taak het natuurbeheerplan voor ANB te herzien. Het belangrijkste doel is de ecologische kwaliteit van het agrarisch gebied te optimaliseren met een effectiever ANB. De effectiviteit van het beleid kan worden verhoogd wanneer alle partijen betrokken bij natuur- en landschapsbeheer collectief hetzelfde doel nastreven. Daarbij zal worden gestreefd naar integratie van maatregelen voor beleving en biodiversiteit en voor versterking van de EHS en het agrarisch gebied.

De vraag is hoe gestuurd kan worden op de effectiviteit van de maatregelen zonder te veel beperking op te leggen aan ondernemerschap en samenwerking van de betrokken partijen. Er worden randvoorwaarden en normen afgeleid voor het behalen van een te definiĆ«ren ecologische kwaliteit. Daartoe worden een aantal gebieden beschreven en geanalyseerd waar al veel inspanningen worden gedaan voor natuur en landschap. Tevens wordt aandacht besteed aan de samenwerking van de partijen die deze inspanning leveren.

Publicaties