Project

Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij

In veel landbouwregios in Nederland wordt er samengewerkt tussen akkerbouwers en melkveehouders, waarbij grondruil vaak onderdeel is van de samenwerking. Vaak leidt dit er toe dat grasland en akkerbouwgewassen mee gaan roteren in de vruchtwisseling op beide bedrijven.

Problemen

Recente projecten op dit gebied laten zien dat het grondgebruik in de samenwerking niet altijd optimaal is: het resterende aandeel blijvend grasland is onnodig laag waardoor de koolstofopslag in de bodem daalt, de risicos van stikstofverliezen zijn onnodig hoog en de risicos voor de bodemgezondheid worden onvoldoende onderkend.

Optimalisering vruchtwisseling

Doel van dit project is optimalisering van de vruchtwisseling op zowel het akkerbouw- als melkveebedrijf in situaties van grondruil tussen beide bedrijven met het oog op economie, organische stofvoorziening, stikstofbenutting, biodiversiteit, broeikasgasemissies en bodemgezondheid. Dit doen we via een modelmatige verkenning van verschillende gezamenlijke grondgebruiksvarianten van akkerbouw- en melkveebedrijven. Voor een aantal landbouwregios waarin akkerbouw en melkveehouderij op grote schaal naast elkaar voorkomen zullen grondgebruiksvarianten worden gedefinieerd, en deze worden vervolgens beoordeeld op de bovengenoemde duurzaamheidsaspecten. De keuze van de varianten en de resultaten van de beoordeling worden teruggekoppeld met relevante stakeholders (akkerbouwers, melkveehouders, advies- en ketenpartijen).

Verbetering bodemvruchtbaarheid

Het belang van het project is, dat via een goed uitgevoerde samenwerking de bodemvruchtbaarheid kan worden verbeterd en door een ruimere rotatie de productie van de afzonderlijke gewassen op een duurzame manier kan stijgen. Dit is ook maatschappelijk gezien van belang, omdat dergelijke teeltsystemen mogelijk ook positief zijn voor een hogere biodiversiteit en vermindering van emissies naar bodem en lucht. Verder verhoogt het project het inzicht in duurzame sector-overschrijdende teeltsystemen.

Publicaties