Project

Opzet innovatie- en onderzoekprogramma Mestaanwending

In de stikstofbrief van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer van 24 april 2020 heeft het kabinet een breed pakket van aanvullende maatregelen aangekondigd om de emissies van ammoniak (NH3) en stikstofoxides (NOX) naar de atmosfeer en de stikstofdepositie op natuurgebieden drastisch te verminderen, mede in reactie op het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek (2020). Deze maatregelen hebben tot doel de stikstofdepositie te verminderen met 100 tot 180 mol stikstof (N) per ha per jaar in 2030. Deze vermindering is aanvullend op de vermindering van de stikstofdepositie van ca 120 mol N per ha per jaar die via reeds eerder vastgesteld beleid per 2030 zal worden gerealiseerd. Ook de NH3-emissies bij de toediening van dierlijke mest op het land zal verder moeten verminderen om de doelstellingen vermeld in de stikstofbrief te kunnen realiseren.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft via de LNV-kennisdesk advies gevraagd om een onderzoek- en innovatieprogramma Mestaanwending te ontwerpen dat bijdraagt aan een verdere NH3-emissiebeperking bij mesttoediening. Gevraagd wordt om
1. Een overzicht te maken van mesttoedieningstechnieken die in de afgelopen jaren als mogelijkheden zijn genoemd, maar nog niet (verder) zijn ontwikkeld, en de emissiereductie, praktische toepasbaarheid, mestbenutting voor de plant, mogelijkheden voor borging en registratie en mogelijke neveneffecten voor bijv. klimaat, milieu en bodem te beschrijven. Ook wordt om een prioritering (en onderbouwing) van de meest perspectiefvolle technieken gevraagd.
2. Een inventarisatie te maken van nieuwe innovatieve ideeën voor de emissiearme toediening van mest, met betrokkenheid van partijen binnen en buiten het reguliere onderzoek. Centrale vraag hierbij is Hoe de toepassing van mesttoedieningstechnieken in de praktijk kan worden verbeterd en worden geoptimaliseerd opdat de emissiebeperking wordt vergroot en afwentelingseffecten worden beperkt?
3. De opzet en aanpak van pilots en praktijkonderzoek te beschrijven dat nodig is om innovatieve en perspectiefvolle mesttoedieningstechnieken en -praktijken praktijkrijp te maken, als functie van grondsoort en grondgebruik.

In reactie op dit verzoek is een werkgroep samengesteld van experts (5 van binnen de WUR en 5 van buiten de WUR) om dat programma op te stellen. Via diverse media zullen oproepen worden gedaan aan machinebouwers, loonwerkers, boeren en slimme techneuten om suggesties en ideeen aan te dragen die uitgewerkt kunnen worden in het innovatieprogramma en vervolgens getest kunnen worden, met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV. Ook worden buitenlandse experts benaderd en worden interviews afgenomen.
Het resultaat is een onderzoek- en innovatieprogramma Mestaanwending met ideeën en suggesties en een aanpak voor het testen van die ideeën en suggesties.

Publicaties