Project

Opzet monitor praktijkeffecten ingrepenverbod pluimvee

Met ingang van 2018 wordt snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen verboden. De sector zal vanaf die datum, net als de biologische legsector, met onbehandelde dieren werken. Hoewel er voor leghennen veel maatregelen bekend zijn om excessieve pikkerij te voorkómen, zijn deze geen van allen een sluitende garantie dat pikkerij niet zal optreden.

Doelstellingen project

Ontwikkelen van een eenvoudige, snel uitvoerbare systematiek om het effect van het verbod op snavelbehandelen in de praktijk betrouwbaar te kunnen vaststellen.

Aanpak en tijdspad

Om een eenvoudige systematiek te ontwikkelen, die toch een betrouwbaar beeld geeft, dient gezocht te worden naar enkele kenmerkende aspecten die een goede indicatie kunnen geven van de situatie. Te denken valt b.v. aan uitval, die door pluimveehouders al geregistreerd wordt. Uitval kan echter meerdere oorzaken hebben en lang niet alle pikkerij resulteert in verhoogde uitval. Er zullen dus meerdere kenmerken geregistreerd moeten worden. Pikkerij heeft direct invloed op de bevedering en een eenvoudige scoremethode die door de praktijk kan worden toegepast lijkt een zinvol onderdeel van monitoring. Daarnaast kan worden gedacht aan een eenvoudige scoremethode voor verwondingen.
Allereerst zal met een aantal experts uit praktijk en onderzoek een bijeenkomst gehouden worden om te kijken welke parameters interessant c.q. noodzakelijk zijn om te meten en hoe deze informatie op de eenvoudigste manier, maar wel betrouwbaar vastgelegd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken of dit het beste door de pluimveehouder of bijvoorbeeld een bedrijfsbegeleider uitgevoerd kan worden.
Vervolgens wordt aan de hand van de verkregen informatie een protocol opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de groep experts en aan de hand van hun opmerkingen verder bijgewerkt tot een versie, waarmee proefgedraaid kan worden.
Het protocol zal vervolgens toegepast gaan worden op diverse behandelde koppels en tevens op de onbehandelde koppels die in het kader van andere projecten beoordeeld worden. De koppels die uit deze eerste screening als meest extreem naar voren komen (zowel positief als negatief), zullen nader onderzocht worden om te zien of deze koppels inderdaad extreem zijn in hun resultaten. Deze vergelijking dient ter controle van de betrouwbaarheid van het protocol.
Indien het protocol betrouwbaar is gebleken, zal verder met de sector gekeken worden hoe een structurele monitoring met behulp van het ontwikkelde protocol vorm kan worden gegeven. De bedoeling is dat zoveel mogelijk bedrijven hier op vrijwillige basis aan gaan deelnemen om zodoende een database te bouwen met informatie omtrent de resultaten van aanvankelijk behandelde koppels (als 'nulmeting'), maar gaandeweg steeds meer onbehandelde koppels.

Tijdpad:

  • November 2013: Bijeenkomst ter vaststelling van te meten parameters
  • December 2013: Vaststellen protocol en metingen aan een aantal koppels
  • Eind december 2013: protocol

Resultaten

Een praktijkrijp protocol om op eenvoudige wijze praktijkkoppels te kunnen monitoren met betrekking tot de gevolgen van het achterwege laten van snavelbehandelen op dierenwelzijn.