Project

Over de grenzen van mest

De afgelopen decennia hebben veranderingen in de landbouw geleid tot specialisatie en intensivering van dierlijke- en gewasproductiesystemen. Dit heeft geresulteerd in hogere opbrengsten en meer productieoutput, maar ook tot een hogere impact op het milieu.

Levenscyclusanalyse (LCA) studies tonen bijvoorbeeld aan dat in de huidige keten van dier tot en met plant veel verliezen van onder andere broeikasgassen, stikstof en fosfaat optreden.

Het doel van dit onderzoek is om de milieuprestaties te verbeteren (gericht op stikstof-, fosfaat- en koolstofverliezen) in de keten vanaf bemestingsproduct tot en met plant bij minimaal behoud van bodemkwaliteit door het integreren van:

  1. bemestingsproducten- en management (tijdstip toediening, plaatsing en toediengsmethode) met gewasproductie;
  2. methode van bodembewerking (kerend en niet-kerend).

Aanpak en tijdspad

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Daarbij maakt het onderzoek deel uit van het promotieonderzoek van Jerke de Vries (Wageningen UR Livestock Research). Samenwerking vindt plaats met de vakgroepen ‘Farm Technology’ (FTE), ‘Animal Production Systems’ (APS) en ‘Soil Quality’ (SOQ).

Onderzoeksfasen

1. Vooronderzoek (literatuur):

  • Onderzoek naar de kwaliteit van zowel verschillende bemestingsstromen als de emissie van broeikasgassen en nutriënten voor wat betreft lucht, bodem en water. De mechanismen achter de emissies zijn hierin onderzocht.
  • De invloed van (niet-kerende) bodembewerking op broeikasgasemissies vanuit de bodem is in kaart gebracht.

2. Het maken van een experimentele opzet aan de hand van de datagebreken, geanalyseerd in 2010. Er wordt een proef uitgevoerd voor het meten van broeikasgassen (N2O, CO2 en CH4) met vier mestproducten: kunstmest, varkensdrijfmest, dikke fractie en urine uit primaire scheiding (scheiding onder de stal) en twee grondbewerkingssystemen (kerende en niet-kerende grondbewerking).

3. In fase 3 wordt een volledige Levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt van de verschillende ketens vanaf bemestingsproducten tot en met plant (zoals ontworpen in fase 1).

4. Afsluiting in 2012/2013) samen met de plaatsing van een aantal wetenschappelijke artikelen.

Resultaten

Dit onderzoek vergroot het inzicht in het integreren van agrarische activiteiten. Dit in samenhang met mogelijke maatschappelijke activiteiten, zoals bodemmanagement en het verwerken van meststofstromen. Dit moet leiden tot zowel een effectiever gebruik van nutriënten- en organische stofstromen als tot handhaving van de bodemkwaliteit. De ecologische duurzaamheid verbetert op deze wijze.