Project

Overwinterende graanstoppels: voedsel voor akkervogels

<p>Overwinterende graanstoppels bieden voedsel aan vogels in de vorm van (onkruid)zaden. De vraag is of het laten overwinteren van graanstoppels en het tijdelijk tolereren van een onkruidvegetatie daarin consequenties heeft voor de landbouwkundige bedrijfsvoering op akkerbouwbedrijven. Deze vraag staat in dit onderzoek centraal.</p>

In Nederland is het gebruikelijk om na de graanoogst een groenbemester in te zaaien of de graanstoppel voor de winter onder te werken. Overwinterende graanstoppels zijn dan ook goeddeels uit het landschap verdwenen. Bij het laten overwinteren van graanstoppels wordt de ontwikkeling van een onkruidvegetatie in de stoppel getolereerd. Een voor de landbouwkundige inpasbaarheid belangrijke vraag is of in het volggewas onkruidproblemen gaan optreden. Momenteel loopt een bij een aantal akkerbouwers uitgezet praktijkexperiment om op deze vraag een antwoord te krijgen. Voorlopige bevindingen wijzen er op dat het tolereren van onkruiden in overwinterende stoppels niet leidt tot een drastische toename van onkruiden in volggewassen. Als onkruidproblemen zich inderdaad niet voordoen, kan een individuele akkerbouwer er voor kiezen om een deel van zijn graanpercelen als stoppel te laten overwinteren.

Binnen het thema Groene ruimte en biodiversiteit levert dit onderzoek een bijdrage aan de deliverables ‘Nieuwe concepten en handelingsperspectieven voor flexibel natuurbeleid- en beheer’ en ‘Nieuwe concepten om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, beleving en sociale aspecten buiten de natuurgebieden’. Daarnaast raakt de thematiek van dit onderzoek nauw aan de discussie over ‘vergroening’ van het Europese landbouwbeleid. Overwinterende graanstoppels bieden een mogelijke invulling van een deel van deze vergroening.

Publicaties