Project

PAS

Sinds de RvS-uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (RvS 29 mei 2019) is er in de maatschappij veel aandacht voor de relatie tussen natuur en landbouw. Dit onderzoek analyseert maatschappelijke discoursen over natuur en de relatie natuur-landbouw n.a.v. het PAS Arrest, inclusief het online debat en de sentimenten daarbij.

Sinds de RvS-uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (RvS 29 mei 2019) is er in de maatschappij en sociale media veel aandacht voor het natuurbeleid en in het bijzonder voor de relatie tussen natuur en landbouw. Er ontstaat een levendig (online) debat over stikstofmaatregelen en hervorming van de landbouw. Boeren, politici, wetenschappers en juristen dragen bij aan dit debat. Het debat is volop in beweging. Het PBL heeft behoefte aan inzicht in maatschappelijke discoursen over natuur en natuurbeleid, en de relatie natuur-landbouw en het online debat en het sentiment daarbij sinds de maatschappelijke discussie over stikstof is losgebarsten.

Het doel van het project is inzicht te geven in de maatschappelijke discoursen in het natuurbeleid (waaronder het online debat), met name over de relatie natuur-landbouw, en een inschatting te maken wat dit betekent voor het draagvlak voor natuur en natuurbeleid. Het project bestaat uit 3 onderdelen: 1. een media analyse van het online debat n.a.v. het PAS arrest, 2. een discours analyse van maatschappelijke discoursen over natuur, en de relatie natuur-landbouw; en 3. een inschatting van de te verwachten steun voor natuur en voorgestelde maatregelen m.b.t. stikstofproblematiek.

Publicaties