Project

PAS Herstelstrategieën

Het project beoogt het in beeld brengen van kennislacunes die zijn geidentificeerd in zowel de herstelstrategieën als in de toepassing daarvan in de gebiedsanalyses van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarmee is het mogelijk een PAS-Kennisagenda voor de komende jaren op te stellen. Een en ander moet op termijn leiden tot wetenschappelijk beter gefundeerde maatregelen voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen bij de huidige en toekomstige stikstofdepositieniveaus.   


Om de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) goed te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk herstelmaatregelen vallen in de categorie 'bewezen' en dat nog bestaande kennislacunes zo goed mogelijk worden geidentificeerd. Op basis van de landelijke teksten van de PAS Herstelstrategieen en de Gebiedsanalyses zal een overzicht worden gemaakt van alle kennislacunes. Dit overzicht zal in samenspraak met de betreffende OBN-Deskundigenteams en meet de Provincies (BIJ12) worden vertaald in een PAS kennisagenda. Met gericht onderzoek zullen de komende jaren de belangrijkste kennisleemtes worden opgevuld en kan de PAS op een goed gefundeerde manier worden toegepast in gebiedsanalyses die onderdeel uitmaken van de beheerplannen van Natura 2000-gebieden. Daarin wordt beschreven hoe zal worden omgegaan met stikstofdepositie bij het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden.    


Deliverables


  • Overzicht van kennislacunes, voortkomend uit a) herstelstrategieen; b) toepassing daarvan in gebiedsanalyses.
  • Per landschapstype een overzicht van de belangrijkste onderzoeksthema's
  • PAS-Kennisagenda

Publicaties