Project

PAS emissiearme maatregelen 2015-2017

De landbouw is een belangrijke bron voor emissies naar de lucht, de bodem en het water, zoals ammoniak, fijn stof, nitraat, methaan en lachgas. Deze stoffen zijn onderdeel van nationale beleidsdossiers, maar ook van internationale beleidsdossiers zoals klimaatsverandering, luchtkwaliteit en verzuring/vermesting. Nederland heeft op al deze dossiers internationale verplichtingen. Een belangrijk onderdeel van dit programma is onderzoek dat is gericht op normering in wet- en regelgeving.

Probleemstelling

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden rond Natura 2000-gebieden die zwaar met stikstof zijn belast nauwelijks nog nieuwe vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot een toename in de uitstoot van stikstof. De stikstofdepositie is namelijk in veel gevallen hoger dan voor de natuurdoelen als gewenst wordt beschouwd. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer veehouderij rond deze gebieden. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot doel de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. De PAS moet zorgen dat er in en rond de Natura 2000-gebieden weer ruimte komt voor economische ontwikkeling, terwijl tegelijkertijd wordt zeker gesteld dat de natuurkwaliteit in die gebieden behouden blijft of waar nodig beter wordt.

In de PAS kunnen veehouderijbedrijven emissiearme voer- en managementmaatregelen toepassen om de uitstoot van ammoniak te verminderen (hier verder PAS-maatregelen genoemd). De eerste PAS-maatregelen zijn inmiddels sinds juni 2015 beschikbaar en gepubliceerd in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Voor het welslagen van de PAS-doelstellingen is het gewenst dat er een ruim palet aan emissiearme maatregelen beschikbaar komt binnen elke diercategorie. Het huidige aantal beschikbare maatregelen is per diercategorie nog vrij beperkt. Veel maatregelen zijn nog in ontwikkeling en vragen nog nader onderzoek en validatie voordat ze in bijlage 2 kunnen worden opgenomen. Voor de lange termijn is er behoefte aan een verkenning van verder reikende emissiearme maatregelen waarmee toekomstige scherpere emissiedoelstellingen kunnen worden gehaald.

Doelstelling

Technische doelstellingen
Het doel van dit onderzoek is het stimuleren van de beschikbaarheid van een ruim palet aan PAS-maatregelen voor emissiereductie in de huisvesting  varkens, pluimvee en runderen door het uitvoeren van onderzoek aan potentiele maatregelen en validatie-metingen.

Emissiedoelstellingen
De PAS-maatregelen in bijlage 2 van de Rav dienen de emissie van ammoniak met minstens 10% te verminderen ten opzichte van de emissiefactor van de Rav-categorie overige huisvestingssystemen' voor die  diercategorie in bijlage 1 van de Rav. De in dit onderzoek ondersteunde maatregelen dienen minimaal aan deze drempelwaarde te voldoen. Tevens is het doel van dit onderzoek een verkenning uit te voeren van toekomstige emissiemaatregelen die aan strengere emissiedoelstellingen kunnen voldoen, met daarbij een inschatting per diercategorie van de totale hoeveelheid ammoniakemissie die op nationaal niveau kan worden teruggedrongen en de technische mogelijkheden voor verdergaande emissiereductie.

Nevendoelstellingen
Naast de terugdringing van ammoniakemissie dienen de maatregelen zoveel mogelijk te leiden tot terugdringing van overige ongewenste/schadelijke emissiecomponenten (geur, broeikasgassen, fijnstof, bioaerosolen).

Publicaties