Project

PURE: ontwerpen van integraal duurzame gewasbeschermings-systemen

Chemische bestrijding heeft nog een te groot aandeel in de praktijk van de gewasbescherming. Dat levert aanzienlijk risico’s op voor volksgezondheid en milieukwaliteit. Welke technieken kunnen worden ingezet om het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?

Doelstelling

Volgens de Framework Directive on Sustainable Use of Pesticides moeten lidstaten zorgen voor de invoering van duurzame gewasbescherming. De Europese Commissie heeft een consortium van onderzoeksinstituten opdracht gegeven om systemen voor duurzame gewasbescherming te ontwikkelen. Het project heet PURE (Innovative crop protection for sustainable agriculture).

Het doel is het ontwerpen van methodologie voor ex-ante evaluatie van technische ontwerpen (kastomaten) en ex-post evaluatie van beproefde ontwerpen (boomgaarden) voor duurzame gewasbescherming. Onderdeel van het project is reflectie op procesverloop en vertaling naar stappenplan voor toekomstige ontwerpprojecten.

Plan van aanpak

2011-2014:

 • Uitwerken van stappenplan voor ex-ante en ex-post evaluatie;
 • Uitvoeren ex-ante evaluaties i.s.m. belanghebbende partijen;
 • Aansturen van dataverzameling in veldproeven en praktijkproeven;
 • Uitvoeren ex-post evaluaties i.s.m. belanghebbende partijen;
 • Reflectie op procesverloop en bijschaven van stappenplan.

Resultaten

In 2012 is het volgende bereikt:

Kastomaten

 • Presentatie van ex-ante evaluatie in Annual Meeting in Padova 
 • Rapport opgesteld en uitgebracht in overleg met PURE-leiding:
  Nico van der Velden, et al (2012) Recent developments and market opportunities for IPM in greenhouse tomatoes in southern Europe. Consequences for advanced IPM toolboxes and greenhouse engineering.
  LEI Memorandum 12-077.
 • WP7-team uitgedaagd (tijdens bijeenkomsten in Valencia en Catania) om on-station en on-farm experimenten te richten op het behalen van residu-eisen van Duitse supermarkten (zie stap 8 rapportage 2011).
 • Suggesties gedaan aan taakleider ex-post evaluatie voor data verzameling in on-station en on-farm experimenten 

fruitteelt

 • WP5-team uitgedaagd om on-station en on-farm experimenten te richten op residu-eisen van Duitse supermarkten (zie stap 8 rapportage 2011).
 • Voorstellen gedaan voor data-verzameling in on-station en on-farm experimenten (tijdens bijeenkomsten in Wageningen en Gotheron).

 • Voorstellen kortgesloten tijdens bijeenkomst bij IPTS in Sevilla.

 • Besprekingen met Greenery en Fruitmasters over samenhang tussen residu-eisen van supermarkten en vergroting van afzetmogelijkheden.

 • IPTS opgeroepen om in Kosten Baten Analyses speciale aandacht te besteden aan de verwachte meerprijzen van residu-arme producten.

 • Voorstel gemaakt om waarnemingen over ziekte/plaagbestrijding en opbrengst/kwaliteitsniveaus uit technisch onderzoek geschikt te maken voor Kosten Baten Analyses en ex-post evaluaties.

Economische en milieukundige evaluatie van de voorgestelde ontwerpen en beproefde ontwerpen vergroot maatschappelijke opbrengsten en spaart maatschappelijke kosten uit. Concepten van bedrijfssystemen die economische en milieukundig slecht scoren worden niet verder onderzocht of  in de praktijk ge├»ntroduceerd. Economische en milieukundige verbetermogelijkheden staan voorop. Uiteindelijk verloopt het proces naar duurzame gewasbescherming sneller.

Publicaties