Project

Papegaaien

Het is wettelijk vastgesteld dat kuikens van papegaaiachtigen niet eerder van de ouders moeten worden gescheiden dan dat ze minimaal in staat zijn zelfstandig te eten. Indien dit niet gebeurt, kunnen er zich ernstige gedragsproblemen bij de dieren gaan voordoen. De misstanden komen vooral voor bij de midden- en grote papegaaiensoorten die als huiskamervogel worden verkocht.

Doelstellingen project

De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt, is: Wat is per papegaaiesoort de leeftijd waarop de jonge vogel zelfstandig kan eten?

Subvragen, die perspectief en achtergrond geven aan de hoofdvraag zijn:

  • Welke verschillen zijn er tussen papegaaiachtigen (soorten, genera, families) de leeftijd waarop de jonge vogel zelfstandig kan eten? 
  • Hoe groot zijn individuele verschillen in de de leeftijd waarop de jonge vogel zelfstandig kan eten? 
  • Komt één vastgestelde scheidingsleeftijd tegemoet aan de leeftijd waarop de jonge vogel zelfstandig kan eten?

Aanpak en tijdspad

Voorwaarde voor het welslagen van dit project is het nodig dat feitelijke informatie over papegaaien gebundeld wordt in een database. Daarnaast moeten betrokken experts uit de papegaaienwereld bereid zijn om aan geplande consultaties en overleggen deel te nemen en dit de nodige prioriteit te geven. Indien nodig zal de consultatie in navolging van het onderzoek naar primaten via de Delphi methode plaatsvinden als de feitelijke informatie in een database kwalitatief en/of kwantitatief achterblijft waardoor de expert opinion meer nadruk moet krijgen.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit een analyse van bestaand materiaal, deels beschikbaar via wetenschappelijke bibliotheken, deels in grijze literatuur en deels ingebracht in de vorm van ervaringskennis van papegaaienhouders en -experts. Het literatuuronderzoek zal gericht zijn op het verkrijgen van een compleet up-to-date overzicht over leeftijden die relevant zijn voor het beoordelen van de leeftijd waarop een papegaai zelfstandig kan eten. Er wordt een model gemaakt waarbij van de gegevens van de leeftijden tot zelfstandig eten en andere relevante leeftijden per soort gebruikt gemaakt wordt om een statistisch verantwoord overzicht voor alle papegaaiachtigen te verkrijgen. Op voorhand zal de grootte van de papegaaien gecorrigeerd voor de plaats binnen de papegaaiachtigen de variabele worden die als basis voor de geschatte leeftijd tot zelfstandig eten zal dienen. Het onderzoek zal aantonen of dit correct is, en zonodig aanpassingen hierop voorstellen. Missende waarden per soort zullen geschat kunnen worden door vergelijking met wel beschikbare data van nauw verwante soorten. De scheidingsindicatoren zullen aan de hand van een aantal voorbeelden van soorten worden toegelicht.

Resultaten

Er zal een model gemaakt worden met leeftijden in de ontwikkeling van papegaaiensoorten om de leeftijd waarop de papegaai zelfstandig eet zo precies mogelijk te schatten en de vele missende waarden aan te vullen en te schatten. Indien voldoende data over uitvliegen en onafhankelijkheid gevonden worden, zal getoond worden hoe de leeftijd waarop de soort zelfstandig eet overeenkomt met de leeftijd van uitvliegen en onafhankelijkheid. Als daar bij soorten een groot tijdverschil tussen zit zal dat gemeld worden. Het resultaat van dit deskonderzoek is een expertview en overzicht over de leeftijden waarop jonge papegaaiachtigen zelfstandig kunnen eten. In het advies wordt een overzicht van alle papegaaiachtigen en de leeftijd van zelfstandig, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, eventueel aangevuld met kennis uit de grijze literatuur en best professional judgements van experts. Het resultaat wordt als Nederlandstalig rapport in vijfvoud opgeleverd en beslaat maximaal 25 pagina’s. In de appendix daarvan zal voor alle soorten het specifieke antwoord gerubriceerd worden. Het rapport zal tenminste aandacht besteden aan de hoofdvraag en alle onderdelen en onderwerpen m.b.t. de subvragen van de kennisvraag.