Project

Perkpolder ontpoldering

In 1995 kwam een verdrag tot stand tussen Nederland en het Vlaams Gewest inzake de tweede verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. Onderdeel van deze overeenkomst was natuurcompensatie. De Natuurcompensatie Westerschelde (NCW) is opgenomen in een programma en de uitvoering is in 1998 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. In totaal zijn vijf buitendijkse projecten benoemd en een groot aantal binnendijkse projecten. De buitendijkse projecten, waaronder de natuurontwikkeling bij Perkpolder, vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

De uitvoeringsperiode liep van 1998 t/m 2008, hoewel daarna nog enkele projecten doorliepen, waaronder Perkpolder. In het uiteindelijke Plan Perkpolder is 75 ha gereserveerd voor natuurontwikkeling. Van deze 75 ha komt 40 ha ten laste van de Natuurcompensatie Westerschelde en 35 ha is toegerekend aan het Natuurpakket Westerschelde volgens de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Deze ontwikkelingsschets gaat uit van een streefbeeld in 2030 en is gebaseerd op een integrale aanpak van het Schelde-estuarium gericht op veiligheid, bereikbaarheid (haven van Antwerpen) en natuurlijkheid. Nederland en het Vlaams Gewest hebben vastgelegd dat er in Nederland minimaal 600 ha aan estuariene natuur wordt ontwikkeld (Ontwikkelingsschets, 2005).

Het project Perkpolder Ontpoldering is een ontpolderingsproject in de Westerschelde dat voormalig landbouwgebied (75 ha) terug in verbinding brengt met de Westerschelde waardoor op termijn een nieuw slikken- en schorrengebied zal ontstaan. Het project onderzoekt hoe de habitats en leefgemeenschappen ontwikkelen in het ontpolderde gebied. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de interactie tussen biotische en abiotische factoren na ontpoldering. Deze kennis helpt bij de inrichting van toekomstige gebieden waar het getij wordt hersteld.

Publicaties