Project

Pilots Strategie Water en Natuur

Water is in veel natuurgebieden een randvoorwaarde voor de instandhouding van de in Nederland aangewezen habitats en soorten. Bij het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden werd duidelijk dat de realisatie van de vereiste watercondities een lastige opgave is, van dezelfde orde als het stikstofvraagstuk.

Doelstelling

In 2010 heeft de Minister van EL&I de Tweede Kamer beloofd de omvang van het waterprobleem in Natura 2000 in beeld te brengen en naar oplossingen te zoeken. Ook is de voorbereiding voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen in gang gezet, dus heeft het ministerie van EL&I een helder overzicht van de stand van zaken nodig.

Dit project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van een aanpak voor de inventarisatie van de water- en natuurproblematiek. Zo ontstaat een overzicht van de stand van zaken van het proces en de uitvoering van de watermaatregelen in Natura 2000-gebieden. Daarbij worden vooral de maatregelen belicht die de synergie tussen de Kaderrichtlijn Water (KRW)  en Natura 2000 bevorderen.

Werkwijze

  • Allereerst worden inventarisatiecriteria opgesteld en wordt als pilot een inventarisatie uitgevoerd in enkele Natura 2000-gebieden.   
  • Na eventuele bijstelling komt vervolgens de inventarisatie van alle Natura 2000-gebieden met een waterproblematiek.

Resultaten

Het project geeft handvatten voor de synergie tussen Natura2000 en KRW, en het voeden van het proces om tot stoomgebiedbeheerplannen te komen met de informatie over watermaatregelen die nodig zijn voor het behalen van Natura 2000-doelen. De resultaten staan in een rapport (in 2011 nog een notitie).

Voorlopige conclusies en aanbevelingen:
  • Er is grote overlap tussen KRW en Natura2000, vooral in grote wateren, rivieren, en moerasgebieden. Voor grondwater en verdroging in andere gebieden zijn er weinig overeenkomsten.
  • De watermaatregelen genoemd in Natura 2000-beheerplannen, waterplannen en PASIII tabel lopen sterk uiteen in mate van abstractie. Uniformering is noodzakelijk voor rapportage, onderzoek, evaluatie en bijsturing.
  • De watermaatregelen in KRW-format voldoen slechts gedeeltelijk aan de benodigde uniformering voor bijvoorbeeld de rapportage van watermaatregelen van Natura 2000-gebieden.
  • De synergie tussen KRW-maatregelen en watermaatregelen van Natura 2000-beheerplannen en PASIII kan veel beter.

Publicaties