Project

Placemaking, nieuwe visie voor het creëren van succesvolle innovaties

Placemaking, tot nu toe vooral toegepast op woongebieden, geldt als methode voor versterking van het vestigings- en innovatieklimaat in de groenblauwe ruimte. Partijen verkrijgen zo meer inzicht in de ontwikkeling van samenhangend ruimtelijk beleid.

Placemaking is een wijze van gebiedsontwikkeling die niet uitgaat van een ruimtelijk ontwerp of plan, maar van een samenhangend netwerk van lokale interventies die de functionaliteit en leefbaarheid van een gebied verbeteren. Placemaking is zowel een strategie voor inrichting als een planologische theorie over interventies in de ruimtelijke ontwikkeling. Tot nu toe is placemaking vooral toegepast op woongebieden. In dit project ligt de focus op werklandschappen, te weten bedrijvenregio’s en valleys in de groenblauwe ruimte. Het gaat in dit project niet om het ontwikkelen van het landschap, maar om het creëren van succesvolle innovaties. Het doel van dit project is het ontwikkelen en beschrijven van een theoretisch onderbouwde visie over het inzetten van placemaking als methode voor versterking van het vestigings- en innovatieklimaat in de groenblauwe ruimte.

Plan van Aanpak

Dit onderzoek bestaat uit vier fasen:
  1. Literatuuronderzoek naar placemaking. Theoretische inzichten en praktische voorbeelden worden samengebracht in een conceptueel kader.
  2. Literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van werklandschappen en valleys. Een aantal Nederlandse werklandschappen worden aan de hand van verschillende vormen gekarakteriseerd.
  3. De interventies die uit het literatuuronderzoek naar placemaking naar voren komen brengen onderzoekers samen in een matrix met de karakterisering van de werklandschappen. Goed en slecht matchende combinaties worden benoemd.
  4. Op grond van goed en slecht matchende combinaties wordt een experimenterende schets gegeven van mogelijke succesvolle interventies in Nederlandse valleys en vergelijkbare gebieden.

Resultaten

Bijzonder is de uitwerking van placemaking voor de economische ontwikkeling van werklandschappen. Dit project draagt bij aan het inzicht in de wijze waarop openbaar bestuur samen met maatschappelijke partijen samenhangend ruimtelijk beleid kan ontwikkelen. Bovendien geeft het inzicht in de effecten van en optie voor meer of minder rijksregie op gebiedsniveau.