Project

Point of Need Testing (PoNT) voor transparante, duurzame productieketens

Duurzaam produceren is het enige houdbare verdienmodel van de toekomst. Componenten van duurzaam gedrag zijn uitfaseren van pesticidengebruik, waarborgen van veilig voedsel en ondersteunen gezonde leven. Deze PPS levert nieuwe testen die hoge gevoeligheid, eenvoud van uitvoering en lage testprijs combineren, daarmee duurzame bedrijfsvoering bevorderen en consumenten helpen in een gezonde levenstijl.

Agro moet een transitie maken naar duurzame productie: minder pesticiden, diervriendelijk, vrij van contaminanten, toxines en pathogenen. Veilig, emissiearm, en respectvol zijn de kernthemas voor toekomstbestendig agro ondernemen, samengevat als duurzame productie. Duurzaam is alleen haalbaar en houdbaar als productiepartners de instrumenten hebben om dagelijks, op relevante punten in de productie- of handelsketen, zonder te hoeven wachten op laboratoriumonderzoek, in staat zijn om duurzaamheidsparameters te monitoren en de resultaten te delen met de keten als geheel. De sector heeft behoefte aan analysetesten die fit-for-purpose, hoge gevoeligheid, betrouwbaarheid, eenvoud van uitvoering en lage prijs combineren: Point of Need Testing (PoNT). De ontwikkeling van PoNT komt het best tot zijn recht in een ketenbenadering; dit project voorziet daarin. Het project brengt private partners bijeen uit verschillende domeinen medisch, agro en mobiele sensor technologie. Verder bundelt het project diagnostische expertise die afzonderlijk aanwezig is in de verschillende Wageningen UR toepassingsgebieden: agroproductie, voedselveiligheid en humane diagnostiek. Het project wordt vormgegeven middels door drie sectorgerichte werkpakketten die zijn ingericht rond een specifieke sectorvraag. De overall impact van dit project is dat het de best beschikbare kennis bundelt en beschikbaar maakt voor meerdere sectoren, en daarmee een cruciale bijdrage levert aan de transitie naar duurzame productie. PoNT helpt ketenpartijen te monitoren of aan ketenbreed afgesproken standaarden wordt voldaan, welke interventies in productieprocessen nodig zijn om de kwaliteit en om de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van producten te verbeteren. PoNT zal vroeg in de handels- of productielijn risicos kunnen opsporen en daarmee de kans op intoxicaties en re-calls beperken.

Publicaties