Project

Populatiebiologie en bedreigingen 3 beschermde vogelsoorten

Binnen Caribisch Nederland komen er op elk van de drie eilanden een of meer soorten van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten voor in regionaal en/of globaal belangrijke populaties. Op basis van deze soorten worden ook belangrijke vogelgebieden aangewezen, de zogeheten IBAs (Important Bird Areas).

Ook vormen deze vogels vaak de basis voor de wettelijk aangewezen Ramsar-gebieden.

Voor een aantal van de betreffende soorten is er onderzoek gedaan dat inzicht geeft in de ecologie, en bedreigende factoren. Het onderzoek is echter veelal wijd verspreid en niet geïntegreerd tot een eenduidige visie ten aanzien van het beheer. Integratie van informatie en kennis is dringend nodig om betere beleidskaders en actieplannen te ontwikkelen als handvatten voor een doeltreffender beheer voor deze belangrijke soorten.

In dit project wordt voor drie vogelsoorten de beschikbare informatie en kennis geïntegreerd tot een visie ten aanzien van populatiestatus, nestsucces, effecten van invasieve soorten (katten, ratten). Het project richt zich hiermee op de ontwikkeling van beter beheer.

Het gaat om de vogels Audubons pijlstormvogel (Saba), witstaart- en roodsnavelkeerkringvogels (Saba en Statia) en de Kleine Geelkopamazone (Amazona barbadensis, Bonaire).

Aanpak en tijdspad

De activiteiten zijn:
  1. Literatuuronderzoek en compilatie van recente data.
  2. Veldbezoek 3 eilanden, surveys en additionele dataverzameling.
  3. Uitwerking resultaten en rapportage tot actiepunten per eiland en soort.

Resultaten

In een rapport worden de bevindingen en actieplannen per soort en eiland gepresenteerd. Hiermee krijgen de belanghebbenden handvatten om te komen tot een doeltreffender beheer van de drie genoemde vogelsoorten. Het legt de basis voor gefundeerde financieringsverzoeken voor implementatie van beheersmaatregelen. Tevens helpt het rapport bij het formuleren van onderzoeksvragen.