Project

Populatiedynamiek roodsnavelkeerkringvogels op Saba

Binnen Caribisch Nederland komen er verschillende soorten bedreigde en kwetsbare vogelsoorten voor waarvan de roodsnavelkeerkringvogel er één is. Een groot gevaar voor deze soort is de preditatie door ratten op eieren en de preditatie van verwilderde katten op jonge kuikens. Het broedsucces is door deze preditatie in een aantal broedkolonies zelfs teruggebracht tot nihil.

Doelstelling

De belangrijkste doelen voor dit project zijn:

  • Kwantitatief aantonen of de verwijdering van meer dan 70% van het aantal katten een statistisch meetbare verbetering in het broedsucces van kuikens van keerkringvogels oplevert.
  • Het effect van de verwijdering van katten op de populatie van ratten bepalen die op hun beurt de eieren van de keerkringvogel bedreigen.
  • Nagaan hoe vroeg-nestelende roodsnavelkeerkringvogels verschillen van de later in het seizoen nestelende soortgenoten  of er sprake is van ongewenst verschuiving van het broedseizoen onder invloed van katten en of bepaalde segmenten van de nestpopulatie kwetsbaarder zijn dan anderen (tbv optimalisatie controlemaatregelen).
  • Bepalen waaruit het dieet van de kuikens van de roodsnavelkeerkringvogel op Saba bestaat en of de cruciale voedselgebieden vallen binnen of buiten het huidige IBA-gebied.

Werkwijze

Het werk wordt grotendeels verricht door studenten van Wageningen Universiteit en de Hogeschool van Hall-Larenstein en wordt aangestuurd en begeleid vanuit Imares. Lokaal wordt het project ondersteund door de Saba Conservation Foundation, Dr. Adrian DelNevo en de Dutch Caribbean Nature Alliance.

De te onderscheiden activiteiten bestaan uit:
  1. Rekrutering, selectie, voorbereiding en inwerking van stagiaires (juni-aug 2013)
  2. Veldwerk Saba (okt 2013-jan 2014)
  3. uitwerking resultaten en rapportage met aanbevelingen (jan-juni 2014)

Resultaten

Het werk geeft de belanghebbenden de handvatten om te komen tot een doeltreffender bescherming van deze bedreigde soort, helpt kennislacunes te definiƫren en onderzoeksvragen te formuleren en te prioriteren. Het werk vestigt tevens hernieuwde belangstelling van de eilandelijke samenleving op dit nijpend probleem en dient als catalysator en onderbouwing voor implementatie van gericht beleid en beheer. Met deze studies zullen de partijen binnen de gemeenschapo die een aanpak voorstaan veel overtuigingskracht winnen voor actie gericht op oplossingen. Het geeft de lokale natuur-NGOs (Saba Conservation Foundation, DCNA, Stenapa, Stinapa) extra armslag in de strijd tegen schadelijke exoten binnen Caribisch Nederland en past binnen de prioriteiten zoals aangegeven in het natuurbeleidsplan CN 2013-2017.

Publicaties