Project

Potentie van oogstvervroeging voor verbetering bodemstructuur

De benodigde schaalgrootte en oogstcapaciteit, langdurende verwerkingscampagnes en de tendens naar een toenemende hoeveelheid neerslag in het najaar zorgen ervoor dat de oogst en het transport van landbouwproducten met zware machines plaatsvindt onder ongunstige omstandigheden. Vooral op kleigronden gaat de oogst hierdoor gepaard met bodemstructuurbederf. Gewassen waarbij dit probleem vooral speelt, zijn suikerbieten, aardappelen, peen, (snij)maïs, late teelten van bladgewassen en bewaar- en industriekool.

Dit project is bedoeld om een verkenning uit te voeren naar het vermogen van oogstvervroeging om de bodemstructuur in de praktijk te verbeteren. Bij het ontdekken van reële mogelijkheden wil het project ook aangeven hoe oogstvervroeging mogelijk gemaakt kan worden en wat daarvoor aan onderzoek nodig is.

Voor een beter bodembeheer is er behoefte aan maatregelen die oogst en transport bodemvriendelijker maken. Het vervroegen van de oogst is één van de mogelijke maatregelen. Oogstvervroeging kan wellicht bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door:

  • verlaging van de kans op ongunstige bodemomstandigheden tijdens de oogst en daarmee op structuurbederf;
  • meer mogelijkheden van de teelt van groenbemesters en daarmee samenhangende potentieel positieve effecten op bodemkwaliteit, biodiversiteit en uitspoeling. 
Terwijl in het verleden maximale productie voorop stond, worden nu vanuit beleid en maatschappij ook eisen gesteld aan functies gerelateerd aan milieu, biodiversiteit en klimaat. Nieuwe en innovatieve vormen van bodembeheer zijn nodig om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen.  De doelgroep voor dit project is breed: beleidsmakers, telers, loonwerkers en afnemers.

Resultaten

Uitkomst van het project is een notitie met de resultaten van de raadpleging van de bronnen, de beoordeling van de mogelijkheden van oogstvervroeging, conclusies over de potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemkwaliteit, en aanbevelingen voor de wijze waarop oogstvervroeging mogelijk is.

Werkwijze

Om goed te kunnen beoordelen of oogstvervroeging een reële optie is om een betere bodemkwaliteit te bewerkstelligen, verzamelt het projectteam via bronnenonderzoek informatie over:

  • mogelijkheden om vervroeging te bereiken per gewas;
  • voor- en nadelen voor de bodemkwaliteit;
  • verdere consequenties.

Denk bij verdere consequenties aan: het directe effect van vervroegd oogsten op de opbrengst per gewas, het effect van de bodemstructuur op de opbrengst van de gewassen in opvolgende jaren, de mogelijkheden voor groenbemesters of een extra productiegewas, het effect op benutting van oogstmachines en oogst- en bewaarkosten, het effect op het tijdsvenster voor de naoogstverwerking inclusief de relatie opslagduur en verlies van productkwaliteit en kosten.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR verzamelt de agronomische informatie door raadpleging van relevante bronnen vanuit de wetenschappelijke literatuur, internet, databases en technische specificaties.

Publicaties