Project

Prioritering kennis en innovatie Natuur (KD-2017-009)

EZ wil maatschappelijke opgaven leidend laten zijn voor kennisontwikkeling en innovatie. Binnen DGAN wordt daartoe momenteel een Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) opgesteld, met daarin de maatschappelijke opgaven /uitdagingen, wat EZ wil bereiken ten aanzien van die uitdagingen en wat dan de onderzoeksvragen en innovatievragen zijn. De onderwerpen uit de SKIA worden de komende maanden verder uitgewerkt voor de komende pakweg 4 jaar. Zo ook het onderwerp Natuur. Daarbij moet aan de ene kant vanuit het beleid nog scherper geprioriteerd worden wat er nu echt bereikt moet worden. Maar er moet ook meer inzicht komen in wat er al aan kennis via onderzoek en innovatie ontwikkeld is en wordt, en wat er gegeven de stand van zaken ten aanzien van onderzoek en innovatie en het te bereiken doel nog moet gebeuren. Waarbij ook van belang is dat gekeken wordt naar het relatieve belang van de ene onderzoeksvraag/innovatievraag ten opzichte van de andere voor het bereiken van het doel. Over het onderzoek- en innovatiedeel gaat deze vraag.

EZ wil maatschappelijke opgaven leidend laten zijn voor innovatie (= dingen doen) en onderzoek. Binnen DGAN wordt daartoe momenteel een Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) opgesteld, met daarin de maatschappelijke opgaven /uitdagingen, wat EZ wil bereiken ten aanzien van die uitdagingen en wat dan de onderzoeksvragen en innovatievragen zijn. De onderwerpen uit de SKIA worden de komende maanden verder uitgewerkt voor de komende pakweg 4 jaar. Zo ook het onderwerp Natuur. Daarbij moet aan de ene kant vanuit het beleid nog scherper geprioriteerd worden wat er nu echt bereikt moet worden. Maar er moet ook meer inzicht komen in wat het zo moeilijk maakt om die opgave te realiseren. Als dat eenmaal duidelijk is, is daaruit af te leiden wat er nodig is aan innovatie, t.t.z. wat er moet gedaan worden. En vervolgens welk onderzoek of kennis ontwikkeld moet worden. Wat ook van belang is dat gekeken wordt naar het relatieve belang van de ene onderzoeksvraag/innovatievraag ten opzichte van de andere voor het bereiken van het doel.

Publicaties